24.03.2017 Starost: 6 let

127. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 3. 2017 - Vlada RS je na svoji 127. redni seji med sprejela predlog novele Stanovanjskega zakona, novelo Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, mnenje o predlogu novele Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji, Uredbo o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2017 ter odgovor na pisno poslansko pobudo v zvezi s spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.


Predlog novele Stanovanjskega zakona

 

Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO) je črtal drugi stavek 3. odstavka 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), kar pomeni, da je bila subvencija tržne najemnine znižana za znesek, ki se izračuna na enak način kot subvencija neprofitne najemnine – torej do 80% priznane neprofitne najemnine. Ustavno sodišče RS je na zahtevo Varuha človekovih pravic odločalo o ustavnosti 28. člena ZUPJS, ki ureja pravico do subvencije najemnine. Iz obrazložitve odločbe ustavnega sodišča izhaja, da je ustavno sodišče presojo opravilo z vidika splošnega načela enakosti pred zakonom in ugotovilo, da je zakonodajalec s črtanjem 3. odstavka 28. člena ZUPJS različno uredil način ugotavljanja višine subvencije za najemnike v neprofitnih stanovanjih in najemnike v tržnih ali hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, za kar pa ni imel razumnega razloga. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je 28. člen ZUPJS v neskladju z ustavnim načelom enakosti. V obrazložitvi odločbe je sodišče navedlo, da je mogoče ugotovljeno protiustavnost odpraviti s spremembo Stanovanjskega zakona. Tako bo odločitev realizirana s spremembo in dopolnitvijo zakona, z izenačitvijo upravičencev do subvencije v neprofitnih in tržnih stanovanjih. Občinam, javnim stanovanjskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam naj bi bilo omogočeno, da glede ugotavljanja dohodkov gospodinjstva in drugega premoženja brezplačno od pristojnih organov in organizacij pridobivajo podatke, ki so potrebni zaradi odločanja v posameznih upravnih postopkih, ki jih določa Stanovanjski zakon.

 

Po sedanji ureditvi je mogoče preverjati izpolnjevanje pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem le za najemnike neprofitnih stanovanj, ki so stanovanje pridobili po uveljavitvi zakona (14. 10. 2003). Posledično se nekaterih neprofitnih najemnih razmerij ne bi nikoli preverjalo, ne glede na to, da številni najemniki (iz časa pred 14. 10. 2003) dejansko ne izpolnjujejo več predpisanih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem. S spremembo naj bi se izenačili vsi najemniki v javnih neprofitnih najemnih stanovanjih, razen najemnikov – bivših imetnikov stanovanjske pravice, ki na podlagi Stanovanjskega zakona niso odkupili stanovanja, v katerem so imeli stanovanjski pravico, in bivših imetnikov stanovanjske pravice, ki so ostali v neprofitnem najemu v denacionaliziranih stanovanjih. Izenačitev bi pomenila le možnost preverjanja in posledično spremembo neprofitne najemnine v tržno, ne pa tudi prenehanje najemnega razmerja. S povečanjem obsega zadolževanja javnih stanovanjskih skladov bi spodbudili in omogočili graditev javnih najemnih stanovanj in tako omogočili več upravičencem dostojno bivališče. 

 

Celoten pregled 127. redne seje Vlade RS si lahko preberete tukaj.

 

 


< PREDLOGI PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE - PONOVNA MEDRESORSKA OBRAVNAVA