17.03.2017 Starost: 5 let

126. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 3. 2017 - Vlada RS se je na svoji 126. redni seji med drugim seznanila z Osnutkom nacionalnega reformnega programa, Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja ter sprejela novelo Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite.


Osnutek Nacionalnega reformnega programa 2017 - 2018

Slovenija vodi ekonomsko politiko skladno z usmeritvami in prioritetami, določenimi na ravni Evropske unije, hkrati pa zasleduje cilje, ki ustrezajo danostim in možnostim glede na značilnosti slovenskega gospodarstva in družbe.

Vlada se je seznanila z osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2017 – 2018, ki je srednjeročni načrt vlade o prioritetnih ukrepih in projektih, za doseganje priporočil Evropskega sveta in usmerjenih tudi v izpolnjevanje ciljev Strategije Evropa 2020. Slovenija vodi ekonomsko politiko skladno z usmeritvami in prioritetami, določenimi na ravni Evropske unije, hkrati pa zasleduje cilje, ki ustrezajo danostim in možnostim glede na značilnosti slovenskega gospodarstva in družbe.

Slovenija je kot članica EU in skupne denarne valute zavezana spoštovanju skupnih javnofinančnih pravil. Čeprav naša država od lanskega leta ni več v postopku presežnega javnofinančnega primanjkljaja, moramo nadaljevati fiskalno konsolidacijo, dokler srednjeročno ne uravnotežimo javnih financ. Javnofinančni primanjkljaj kljub znižanju v zadnjih letih na dolgi rok ogroža stabilnost javnih financ, saj ni bilo sprejetih strukturnih ukrepov za zajezitev rasti odhodkov. Spoštovanje pravil, ki smo jih sprejeli zaradi nas samih, lahko zagotovimo z zasledovanjem prioritet, ki krepijo potencial rasti in vplivajo na strukturo javnofinančnih odhodkov.

Osnutek programa za doseganje ciljev predvideva tri sklope ukrepov, in sicer strukturne ukrepe za dolgoročno stabilnost javnih financ (zdravstvena reforma, dolgotrajna oskrba, spremembe pokojninskega sistema itd.), ukrepe s kratkoročnim in srednjeročnim učinkom (znižanje stroškov upravljanja dolga, sprememba financiranja občin itd.) in ukrepe za krepitev potenciala rasti (davčni ukrepi za spodbujanje poslovnega okolja, ukrepi na trgu dela, zmanjševanje administrativnih ovir, spodbujanje investicij itd.)

Vlada bo po obravnavi osnutek programa predstavila na seji Ekonomsko-socialnega sveta. Konec marca bodo osnutek obravnavali tudi poslanci na sejah odborov državnega zbora. Vlada ga bo po načrtih sprejela in poslala Evropski komisiji sredi aprila, do konca aprila pa bo v Bruselj poslala še program stabilnosti, v katerem bo v okviru fiskalnih zmožnosti finančno ovrednotila prioritete iz reformnega programa.

 Celoten pregled 126. redne seje Vlade RS je dostopen tukaj.


< OBČINA PIRAN – NOVA ČLANICA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE