11.03.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

124. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 11. 3. 2011 – Na 124. redni seji je Vlada RS med drugim sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in se seznanila s Poročilom o sklenjenih oblikah javno-zasebnega partnerstva v Republiki Sloveniji v letu 2009. Prav tako pa je Vlada RS sprejela predlog Zakona o štipendiranju.


 

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Vlada RS meni, da je predlagana dopolnitev tretjega odstavka 27. člena ZIntPK smiselna, saj odpravlja sedanje nesorazmerne omejitve v zvezi s prepovedjo poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti nepoklicnih županov in podžupanov, prav tako pa se s predlagano dopolnitvijo, po kateri naj bi nepoklicni župan ali podžupan lahko opravljala funkcijo v občini, ki s subjekti, v katerih nepoklicni župan ali podžupan opravlja dejavnost upravljanja, ni ustanoviteljsko, lastniško, nadzorstveno ali finančno povezana ne bodo povečala korupcijska tveganja, dopolnitev te določbe ZIntPK pa je sprejemljiva tudi za predstavnike Skupnosti občin Slovenije in Komisijo za preprečevanje korupcije.

 

Vlada je v mnenju tudi sprejela sprejemljivo vsebino ureditve 35. člena zakona, ki ureja omejitve poslovanja ter nasprotovanje dopolnitvi določbe prvega odstavka 41. člena ZIntPK, v skladu s katero bi bili zavezanci, nad katerimi Komisija za preprečevanje korupcije vrši nadzor nad njihovim premoženjskim stanjem, tudi funkcionarji in uslužbenci iz Slovenije v evropskih institucijah in drugih mednarodnih institucijah, ki so v te institucije napoteni na podlagi sklepa Vlade RS oziroma Državnega zbora RS. Utemeljeni vsebinski razlogi, ki bi opravičevali nadzor nad premoženjskim stanjem vseh napotenih oseb v mednarodne organizacije na podlagi sklepa vlade ali državnega zbora, s katerimi bi se zasledoval legitimen cilj, po mnenju vlade ne obstajajo.

 

Vlada RS je sprejela mnenje k predlogu novele zakona, ki ga je dne 9.2.2011 Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku posredovala skupina poslancev Državnega zbora Republike Slovenije.

 

Poročilo o sklenjenih oblikah javno-zasebnega partnerstva v Republiki Sloveniji v letu 2009

Gradivo zajema analizo vseh sklenjenih oblik javno-zasebnega partnerstva v letu 2009 (podatki do vključno 31.12.2009), ki obsega podeljene koncesije, javna pooblastila in dovoljenja ter pravnih podlag, na podlagi katerih so bili ti pravni posli sklenjeni. Podatke smo pridobili od resornih ministrstev in vseh občin v Republiki Sloveniji. Podatki tudi vsebujejo finančne posledice podeljenih koncesij.

 

Poročilo je vsebinsko razdeljeno na dva dela, in sicer na analizo vseh sklenjenih oblik javno-zasebnega partnerstva po posameznih ministrstvih ter na analizo sklenjenih oblik javno-zasebnega partnerstva na področju občin.

 

Več si lahko preberete na spletni strani ZOS pod rubriko "SEJE VLADE".

 

* * *


< DELAVNICA O UREJANJU PODROČJA PRENOSA ZEMLJIŠČ