25.02.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

122. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 25. 2. 2011 – Vlada RS je na 122. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja in izdala Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev. Na seji Vlade je bila sprejeta tudi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči ter Predlog programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in točo 3. in 6. avgusta 2010 s predlogom za uvrstitev novega projekta 2511-11-0098 "Odprava posledic neurja – avgust 2010". Vlada pa je sprejela tudi Sklep o merilih in postopku za sestavo delegacij reprezentativnih združenj občin v mednarodnih organizacijah občin in v drugih mednarodnih organizacijah.


 

Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev

Vlada RS je izdala uredbo na predlog Ministrstva za gospodarstvo.

 

Cene komunalnih storitev se od 15. 8. 2009 oblikujejo le v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 63/09), (Pravilnik), ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor. Pred uveljavitvijo nove cene posamezne storitve mora podjetje na osnovi Pravilnika poleg pridobitve soglasja pristojne lokalne skupnosti pridobiti tudi pozitivno strokovno mnenje resornega ministrstva, pristojnega za okolje, o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov za opravljanje javnih služb, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in gospodarske javne službe.

 

S Pravilnikom je sicer vzpostavljena metodologija oblikovanja cen komunalnih storitev, ni pa zagotovljen nadzor nad metodologijo oblikovanja cen komunalnih storitev, prav tako niso določene sankcije v primeru kršitev.

 

Zaradi navedenega, gospodarskih razmer, postavljenih makroekonomskih ciljev, izredno visokih povišanj cen komunalnih storitev v posameznih občinah in dejstva, da je veliko občin cene komunalnih storitev dvignilo brez pridobljenega pozitivnega strokovnega mnenja, je Vlada RS na redni seji dne 26. avgusta 2010 sprejela Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 69/10), (uredba). S sprejetjem uredbe so se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določile kot najvišje. To pomeni, da prodajna cena z davkom na dodano vrednost od 28. 8. 2010 ne sme biti višja od tako določene cene na dan 27. 8. 2010. Veljavnost uredbe se izteče 28. februarja 2011.

 

Ministrstvo za okolje in prostor že pripravlja Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, v kateri je opredeljena metodologija za oblikovanje cen storitev javnih služb okolja. Dolgoročno naj bi bili z uredbo Vlade RS določeni tudi normativi za posamezno javno službo. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja vzpostavlja tudi nadzor nad oblikovanjem cen storitev javnih služb varstva okolja in uvaja sankcije za kršitve, ki jih v sedanjem sistemu ni.

 

Ministrstvo za gospodarstvo je predlagalo, da se sprejme nova Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, saj bi sprostitev trenutno veljavne Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev pomenila velik pritisk na povišanje cen komunalnih storitev. Hkrati pa obstaja nevarnost, da bi se z oblikovanjem cen komunalnih storitev izključno na ravni lokalnih skupnosti vzpostavile razmere, ki bi v večji meri omogočale ekonomsko neučinkovito zagotavljanje komunalnih storitev. To ima lahko negativne posledice z vidika uporabnikov teh storitev in z makroekonomskega vidika, saj se neučinkovitost na koncu kaže tudi v poviševanju cen, kar negativno vpliva na konkurenčnost celotnega gospodarstva. Gre za dejavnosti, ki so nujne za zadovoljevanje potreb ljudi in organizacij in v katerih ima posamezno podjetje monopolni ali obvladujoč položaj, saj izvajalcev storitev oskrbe z vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki na posameznem geografskem območju potrošniki ne morejo izbirati sami.

 

Predlog nove Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev je vsebinsko podoben trenutno veljavni Uredbi o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, predlagana pa je dopolnitev, da se v primeru povišanja višine stroškov okoljskih dajatev, plačila za vodno pravico ali vodnih povračil, cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja lahko poviša, in sicer za največ višino povišanja stroškov okoljskih dajatev, plačila za vodno pravico ali vodnih povračil.

 

Ministrstvo za gospodarstvo bo sestopilo z ukrepa določitve cen takoj, ko bo Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

 

Več o sprejetih odločitvah Vlade na njeni 122. reni seji si lahko preberete TU.

 

* * *

 

 


< USKLAJEVALNI SESTANEK O NOVELI ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE