16.02.2017 Starost: 5 let

122. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 2. 2017 - Vlada RS je na svoji 122. redni seji med drugim sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s predlogom Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi obdelave komunalnih odpadkov.


Vlada odgovarja, da se s predlogom uredbe ne posega v odločitve občin kje se bodo njihovi mešani komunalni odpadki (MKO) obdelovali, kot tudi ne višine cene storitve obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov.

Slovenija je pri ločenem zbiranju odpadkov, zmanjšanju odlaganja odpadkov in povečani predelavi odpadkov ter recikliranju dosegla dober napredek pri ravnanju z odpadki. V letu je 2015 reciklirala 54% svojih odpadkov, kar jo uvršča na tretje mesto med evropskimi državami. Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov se je od leta 2002 iz 8,6% zvišal na 69% v letu 2015. Zmanjšal se je delež odloženih odpadkov, in sicer za 75% v primerjavi z letom 2006.

Dejstvo je, da kljub najboljšim rezultatom v EU glede ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, dobrimi rezultati recikliranja odpadkov, določena količina MKO še nastaja. Predlog uredbe določa, da se v okviru javne službe obdelave izvaja mehansko-biološka obdelava MKO. Namen tega je, da se iz njih v čim večji meri izločijo odpadki, primerni za recikliranje in druge postopke predelave, da se pred njihovim sežigom ali odlaganjem kot končnim postopkom obdelave, biološko stabilizirajo in da se zagotovi, da obdelani MKO izpolnjujejo predpisane pogoje za končni postopek obdelave.

Izločitev čim večjega deleža odpadkov, primernih za recikliranje in druge postopke predelave, iz toka MKO, je posebej pomembno zaradi doseganja ciljev glede deležev recikliranja in predelave komunalnih odpadkov, odpadne embalaže, odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij in akumulatorjev iz drugih predpisov, ki urejajo odpadke. Cilji so predpisani na podlagi posameznih direktiv EU, ki urejajo ravnanje s temi odpadki. Tako Uredba o odpadkih določa, da je treba do leta 2020 zagotoviti pripravo za ponovno uporabo in recikliranje za najmanj 50% mase odpadnih materialov kot so papir, kovine, plastika in steklo v celotnem toku odpadkov iz gospodinjstev in po možnosti iz drugih virov. Za doseganje tega cilja je poleg dobrega ločenega zbiranja posameznih frakcij potrebno zagotoviti tudi učinkovito obdelavo MKO.

 

***

 


< PREDLOG NOVELE ZFO-1: SPREMEMBA MERIL ZA SOFINANCIRANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV