10.02.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

120. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 10. 2. 2011 - Vlada RS je na tokratni redni seji med drugim izdala sprejela Strategijo razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2015.


 

Notranji nadzor javnih financ je odgovornost in odziv vlade in predstojnikov oziroma poslovodnih organov uporabnikov proračuna na tveganja, ki lahko vplivajo na doseganje ciljev in zagotavljanje poslovanja v skladu z nač‡eli zanesljivosti poročanja, zakonitosti, smotrnosti, preprečevanja goljufij in korupcije ter varovanja sredstev in ugleda. Pomembna elementa notranjega nadzora sta notranje revidiranje in odgovornost predstojnikov oziroma poslovodnih organov za vzpostavitev in izboljševanje notranjih kontrol.

 

Notranje revidiranje si uporabniki proračunov lahko zagotavljajo z lastno ali skupno notranjerevizijsko službo in s pomočjo zunanjih izvajalcev. Zaradi velikega števila majhnih proračunskih uporabnikov so skupne notranjerevizijske službe ustanovljene pri ministrstvih ali občinah smotrne oblika zagotavljanja notranjega revidiranja posrednim uporabnikom proračuna. K smotrnemu notranjemu revidiranju z usklajenim delovanjem, izmenjavi informacij ter najboljše prakse lahko prispeva tudi ustrezna IT podpora. Glede na to, da je vlada že dvakrat sprejela sklepe o plačah notranjih revizorjev, ki še niso bili uresničeni, je nujno, da se položaj notranjih revizorjev prouči v sklopu sprememb in dopolnitev predpisov s področja plač v javnem sektorju.

 

Kot podporo poslovodni odgovornosti načrtuje Urad RS za nadzor proračuna novo serijo izobraževanj na temo notranjega nadzora in odgovornosti uporabnikov proračuna, kar bo ob podpori splošno dosegljivega notranjega revidiranja omogočilo vpeljavo podpisovanja izjave s strani predstojnikov oziroma poslovodnih organov uporabnikov proračuna o zanesljivosti notranjih kontrol.

 

* * *


< MINISTRICA DUŠA TROBEC BUČAN NA VSESLOVENSKEM SREČANJU ŽUPANOV "POLITIČNO SOGLASJE O POKRAJINAH JE TREBA DOSEČI ŠE V TEM LETU."