05.12.2014 Starost: 8 let

12. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 5. 12. 2014 - Vlada RS je na 12. redni seji med drugim sprejela nov sveženj ukrepov za obvladovanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji, potrdila predlog Zakona o fiskalnem pravilu, predlog novele Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, sprejela sklep o izvajanju elektronskih dražb na področju javnega naročanja ter končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014. Vlada RS se je opredelila tudi do Predloga direktive o odpadkih, o embalaži in odpadni embalaži, o odlaganju na odlagališčih, o izrabljenih vozilih, o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter o odpadni električni in elektronski opremi.


Nov sveženj ukrepov za obvladovanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji
Dopolnjeni in novi predlogi dokumenta Obvladovanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji, ki je bil v osnovni obliki sprejet 12. septembra 2013, so še naprej usmerjeni v izboljšanje odkrivanja sive ekonomije, zaostritev kaznovalne politike, vlada pa želi obenem tudi s preventivo in kurativo ter spodbujanjem občutka zavezanosti še naprej apelirati na zavedanje vseh državljanov o pomenu sive ekonomije in o posledicah dejanj le-te.

Različne oblike prikrivanja ali izogibanja obveznostim namreč niso le ekonomski, temveč tudi družbeni pojav, se pa vlada ob tem zaveda, da je ključna tudi okrepitev v zaupanje kakovosti javnih storitev, integriteto države in institucij in nenazadnje tudi okrepitev zavedanja, da so bremena v družbi pravično porazdeljena.

Davčne blagajne
Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da bo nadgradila sistem t.i. virtualnih davčnih blagajn, ki je že uveljavljen in že prinaša rezultate. Cilj vlade je, se uvedejo davčne blagajne za vse subjekte, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, s čimer bo dosežena širitev davčne osnove zaradi zajetja celotnega prometa posameznega zavezanca in da so te davčne blagajne posredno in v realnem času povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS.

Po oceni vlade bi se tako povečala preglednost poslovanja davčnih zavezancev in otežila skrivanje dejanskega prometa, ki ga dosegajo s prodajo blaga in storitev.

Pri nadgradnji sistema in izboru primernega sistema bo poudarek dan tudi oceni stroškov vzpostavitve sistema tako za zavezance kot davčni organ. Zavezancem bo v izjemnih primerih, ko uporaba blagajn ni mogoča (terensko delo, izpad vira energije…), omogočena možnost beleženja prometa oz. izdajanje računov.

Vlada RS se bo januarja 2015 seznanila z izhodišči uvedbe davčnih blagajn in na tej podlagi pripravila novelo zakona. Ob upoštevanju ustreznega prehodnega obdobja za prilagoditev zavezancev na novo ureditev se uveljavitev zakona načrtuje s 1. septembrom 2015 oziroma 1. januarjem 2016.

Novela zakona za preprečevanje nepoštenih praks
V prvi polovici leta 2015 bodo pripravljene strokovne in zakonske podlage za odpravo zlorab pri ustanavljanju in poslovanju pravnih oseb.

Namen je preprečiti pojave, kot je veriženje in ustanavljanje gospodarskih družb na zalogo, poslovanje brez odprtih transakcijskih računov, zlorabe ustanavljanja gospodarskih družb s strani tujcev z namenom pridobitve dovoljenj za zaposlitev, izogibanje plačilu glob, izrečenih v prekrškovnih postopkih.

Novela bo posegla tudi v prakso dvigovanja najnižjega dovoljenega osnovnega kapitala s transakcijskih računov novo ustanovljenih družb z namenom ustanavljanja novih družb in njihovo prodajo fizičnim in pravnim osebam za nekaj 100 evrov.

Vlada bo pristopila tudi k spremembi drugih predpisov, kot npr. Zakona o društvih, Zakona o zavodih, Zakona o ustanovah, saj tudi te pravno-organizacijske oblike lahko izvajajo del svoje dejavnosti kot pridobitno dejavnost, takšna oblika pa je nemalokrat namenjena izogibanju omejitev Zakona o gospodarskih družbah.

Drugi ukrepi za obvladovanje sive ekonomije
Finančne uprava bo nadaljevala s poudarjanjem prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti ter spodbujanjem občutka zavezanosti ter tudi projektom davčnega opismenjevanja mladih.

Nadaljnje aktivnosti v zvezi z obvladovanjem sive ekonomije bodo povezane tudi s predvidenimi uveljavitvami knjige vezanih računov.

Pripravljen je že nov pravilnik (sprejem do konca leta) na podlagi novega zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki bo vzpostavil vavčerski sistem (vrednotnica) in razširil nabor del v okviru osebnega dopolnilnega dela ter poenostavil priglasitev osebnega dopolnilnega dela.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo na področju pekarstva opredelilo enotni postopek za registracijo vseh nosilcev dejavnosti, ki so povezane z proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil in nadaljevalo z inšpekcijskimi pregledi.

Spomladi je predvideno sprejetje zakona o spodbujanju razvoja turizma (medresorsko usklajevanje je zaključeno), katerega namen vzpostavitev enotne vstopne točke za potrebe poročanja poslovnih subjektov, dosegljivostjo vseh relevantnih informacij glede poročanja na enem mestu in elektronsko podprtim postopkom poročanja.

Načrtuje se uvedba t.i. "prevoznice" za prevoz mineralne surovine za preprečitev odvažanja in trgovanja z mineralno surovino iz dovoljenih pridobivalnih prostorov brez evidentiranja.

V letu 2015 bo vlada prenovila pravne podlage za ukrepanje gradbene inšpekcije in sankcioniranje nezakonitih gradenj z namenom učinkovitejšega odkrivanja in ukrepanja v zvezi z nezakonitimi gradnjami, vključno s finančnimi bremeni.

Na področju zdravstva bo izvedena jasna razmejitev, tudi računovodske, javne zdravstvene dejavnosti od zasebne oziroma dopolnilne zdravstvene dejavnosti in lažji nadzor, določeni bodo jasni pogoji za pridobitev in odvzem dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, vzpostavljen pa bo register izvajalcev in register zdravstvenih delavcev, ki bo na voljo Ministrstvu za zdravje, pristojnim inšpektorjem in pristojnim zbornicam ter financerju.

Več si preberite TU.

* * *


< ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE OBJAVIL NOVO POVABILO ZA IZVAJANJE JAVNIH DEL