13.12.2018 Starost: 4 let

12. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 12. 2018 - Vlada RS je na svoji 12. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture ter sprejela sklep, da Ministrstvo za okolje in prostor izvršuje ukrepe, ki so državi izrečeni na podlagi četrtega odstavka 79. člena Gradbenega zakon. Vlada je tudi določila besedilo Resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2019–2023 in med drugim še odgovore na pet zanimivih poslanskih vprašanj.


Uredba o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture
Uredbo je potrebno uskladiti z Zakonom o železniškem prometu (ZZelP-K), ki je začel veljati junija 2018. Z uredbo se uskladijo določbe zakona glede opredelitve nalog v okviru obvezne gospodarske javne službe (OGJS). Zato je potrebno spremeniti tudi poimenovanje OGJS in uskladiti naslov uredbe z ureditvijo v zakonu. Spreminjanje zgolj naslova uredbe v členu pravnega akta bi lahko povzročilo težjo sledljivost sosledja predpisa, zato se predlaga sprejem nove uredbe, ki bo nadomestila trenutno veljavno.

Predlog med drugim obsega tudi:

• splošno opredelitev OGJS kot jo najdemo v zakonu,
• vsebino pogodbe,
• obveznost upravljavca v smislu, kaj mora ta zagotoviti za namene opravljanja OGJS in obseg storitev upravljavca,
• dolžnost države zagotoviti prevoznikom uporabo javne železniške infrastrukture
• definiranje virov financiranja OGJS.

Sklep o izvrševanju ukrepov, na podlagi četrtega odstavka 79. člena Gradbenega zakona
Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) je po uradni dolžnosti na podlagi četrtega odstavka 79. člena Gradbenega zakona v inšpekcijski zadevi nevarne gradnje dotrajanega dela gospodarskega objekta na zemljišču s parc. št. 231, k.o. Melje, izdal odločbo inšpekcijskemu zavezancu Vladi RS, in sicer, da mora takoj po vročitvi odločbe prenehati z uporabo delno porušenega gospodarskega objekta na tem zemljišču. Pri tem je vladi naloženo, da zavaruje območje delno porušenega prehoda tako, da bo zagotovljena varnost ljudi, ki živijo v neposredni bližini v večstanovanjskem objektu s parc. št. 234/2, k.o. Melje ter da se odstrani delno porušen obok prehoda in dotrajan del strešne konstrukcije nad obokom.

GZ v 79. členu namreč določa, da če gre za nevaren objekt in je inšpekcijski zavezanec umrl, vendar postopek dedovanja še ni končan, ali če zavezanec organu ni znan oziroma mu ni znano njegovo prebivališče ali ob prenehanju pravne osebe, lahko gradbeni inšpektor ukrepe izreče državi. V tej inšpekcijski zadevi je zemljiškoknjižni lastnik obravnavanega objekta izbrisan iz sodnega oziroma poslovnega registra, lastniki stanovanj, ki so ogroženi, pa niso vpisani kot etažni lastniki, zato je inšpekcijski ukrep v skladu s četrtim odstavkom 79. člena GZ naložen državi.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


< ODDAJA POROČIL O FINANCIRANJU VOLILNIH KAMPANJ ZA LOKALNE VOLITVE