04.02.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

119. SEJA VLADE

Ljubljana, 3. 2. 2011 - Vlada RS se je na svoji 119. redni seji med drugim opredelila do amandmajev k dopolnjenem predlogu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in podala mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Vlada je sprejela tudi predlog novele Zakona o kmetijskih zemljiščih in določila besedilo predloga Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020.


 

Amandmaji k dopolnjenem predlogu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Vlada RS podpira amandma, ki uvaja zahtevnejši način izbora članov razvojnega sveta regije preko volitev na občinskih svetih v okviru upravnih enot in dvotretjinsko večino.

 

Vlada je podprla amandma, ki v veliki meri sledi konec lanskega leta doseženem dogovoru z združenji občin. Sedanji »svet regije« in »regionalni razvojni svet« se bosta združila v nov »razvojni svet regije«. Akt o ustanovitvi sveta se bo potrjeval na občinskih svetih. Potrditi ga morata dve tretjini svetov občin z dvotretjinsko večino prebivalstva v regiji. Izpolnjena morata biti oba pogoja, s čimer je zagotovljen interes tako manjših kot tudi večjih občin. čŒlani sveta bodo predstavniki občin, predstavniki gospodarstva v regiji in predstavniki nevladnih organizacij v regiji. Njihovo število se določi z aktom o ustanovitvi. Ĺ tevilo predstavnikov občin v svetu mora biti enako številu predstavnikov gospodarstva. Ĺ tevilo predstavnikov nevladnih organizacij pa je enako polovici števila predstavnikov občin. čŒlani sveta se volijo po območjih upravnih enot v regiji, pri čemer je treba vsakemu območju upravne enote zagotoviti najmanj enega člana sveta. Predstavniki občin na območju upravne enote se volijo izmed izvoljenih občinskih funkcionarjev, kandidate za predstavnike gospodarstva in nevladnih organizacij pa predlagajo njihovi organi oziroma organi zbornic in nevladnih organizacij, ki imajo sedež na območju regij. Za člane sveta so izvoljeni tisti kandidati, za katere je glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalcev vseh občin na območju upravne enote.

 

Na ta način bodo vsa območja v regiji zastopana enakopravno. Predstavniki občin v svetu bodo lahko tudi župani. Dodatno pa imenuje območno razvojno partnerstvo v regiji, v kateri je oblikovano, in narodna skupnost v regiji, v kateri živi, po enega predstavnika v svet.

 

Z obema združenjema občin je bila usklajena tudi rešitev glede odločanje v razvojnem svetu regije. Pri ključnih odločitvah, to je pri sprejemu regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regij, se zahteva potrditev takšnih sklepov s strani 60 odstotkov županov občin z večino prebivalstva regije. Izpolnjena morata biti oba pogoja. Pri odločitvah, ki imajo tudi finančne posledice za občinske proračune, se torej zahteva prisotnost vseh županov in ustrezna večina glasov.

 

Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij

Vlada RS je podala mnenje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki ga je v Državni zbor vložila skupina poslancev. Vlada nadaljevanju postopka sprejemanja zakona ne nasprotuje.

 

Vlada ugotavlja, da se Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin in o določitvi njihovih območij nanaša na ustanovitev nove občine Ankaran in je enak že več predhodno vloženim predlogom za ustanovitev občine Ankaran. Vlada je v postopku za ustanovitev občine Ankaran sodelovala s svojim mnenjem in predlogom ter po izvedenem referendumu, na katerem so prebivalci Ankarana izrazili voljo za ustanovitev občine, tudi predlagala ustrezen zakon.

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo odločilo, da je Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij v neskladju z Ustavo, ker ne vsebuje določb o občini Ankaran in občini Mirna. Med drugim je Državnemu zboru RS naložilo, da to neskladje odpravi v roku dveh mesecev po objavi odločbe v uradnem listu. Glede na navedeno vlada ne nasprotuje nadaljevanju postopka sprejemanja zakona.

 

Več o sprejetih sklepih Vlade RS si lahko preberete TU.

 

* * *


< NAPOVEDANO NADALJEVANJE REFORM V JAVNEM SEKTORJU