27.01.2017 Starost: 6 let

119. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 1. 2017 - Vlada RS je na svoji 119. redni seji med drugim določila izhodišča za nadaljnja pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.


Vlada se je seznanila z Zaključnim poročilom Medresorske delovne skupine za odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja (interno gradivo) ter s predlogom izhodišč za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Obenem je vlada pooblastila širšo vladno pogajalsko skupino za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij v plačnem sistemu javnega sektorja glede vrednotenja delovnih mest in nazivov v skladu s sprejetimi izhodišči in naložila vodjem pogajalskih skupin, da Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za finance sproti poročajo o vsebini pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z   Ministrstvom za finance mora na podlagi poročil iz prejšnje točke tega sklepa najmanj 3-krat v obdobju do 1.5.2017 pripraviti poročilo zaradi uskladitev predlaganih uvrstitev delovnih mest in nazivov v javnem sektorju na sejah pogajalske komisije.  

Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so od uveljavitve novega plačnega sistema podpisali že vrsto dogovorov, ki so se nanašali na odpravo plačnih anomalij v javnem sektorju. Zadnji Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju so podpisali 21.12.2016. Vsebina IV. točke zadnjega dogovora se nanaša na odpravo anomalij v sistemu plač javnega sektorja. Vladna in sindikalna stran sta soglašali, da se bosta najkasneje do 1.5.2017 dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, še posebej to velja za delovna mesta plačne skupine J, delovna mesta iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje 2009 – 2010, z dne 24.2.2009 ter za delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb.

Vladna stran se je glede odprave anomalij široko medresorsko usklajevala (delo Medresorske delovne skupine) in se tudi v okviru nadaljnjih izhodišč za pogajanja drži vsebine, ki je zapisana v Dogovoru in postavljenih prioritet (pozornost posebej posveča reševanju anomalij pomočnic vzgojiteljic, pooblaščenih uradnih oseb…). Kot je zapisano v Izhodiščih bodo pogajanja, ki bodo potekala za posamezne poklicne skupine, sproti tudi preverjana na centralni pogajalski skupini, da bi ohranili primerljivost in poštenost uvrstitev različnih delovnih mest znotraj javnega sektorja. Pri tem pa bo vlada kot ključne kriterije za uvrstitev delovnih mest uporabila zahtevnost, nevarnost, odgovornost itd..

Izhodišča (3):

  1. Glede samega  načina pogajanj s sindikati o odpravi anomalij je treba upoštevati, da Koncept odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov, sprejet na seji pogajalske komisije 3.2.2016 določa, da se predlogi uvrstitev delovnih mest in nazivov glede odprave anomalij za celotni javni sektor uskladijo na centralnih pogajanjih (torej na sejah pogajalske komisije).      

Širša vladna pogajalska skupina bo na prvi seji pogajalske komisije po sprejetju teh izhodišč sindikalni strani glede dogovora o načinu pogajanj o odpravi anomalij predlagala naslednje:

  • pogajanja o orientacijskih delovnih mestih ter o delovnih mestih, uvrščenih v plačno skupino J potekajo v okviru sej pogajalske komisije na centralni ravni.
  • pogajanja o vseh ostalih delovnih mestih oziroma nazivih potekajo v okviru panožnih pogajanj za sklenitev aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev;
  • pogajanja za sklenitev aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev koordinirata Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Ministrstvom za finance;
  • vladne pogajalske skupine, ki se bodo pogajale z reprezentativnimi sindikati za sklenitev aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev so zaradi priprave gradiva z namenom dokončne uskladitve predlaganih uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede na seji pogajalske komisije, dolžne Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za finance sproti posredovati predloge teh uvrstitev in druge predlagane rešitve v zvezi z realizacijo koncepta odprave anomalij.        
  1. V zvezi z realizacijo koncepta odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov vlada kot izhodišča določa štiri razdelke: 

-    predlog delovnih mest s predlogom uvrstitev v plačne razrede v plačni skupini J;

-   delovna mesta iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 ter njim primerljiva delovna mesta s predlogom uvrstitev v plačne razrede;

-   delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb s predlogom uvrstitev v plačne razrede;

-    predlog novih delovnih mest z uvrstitvami v plačne razrede.

Pri odpravi anomalij glede vrednotenja delovnih mest in nazivov oziroma formacijskih dolžnosti pooblaščenih uradnih oseb se v pogajalskem procesu upoštevajo zlasti naslednji kriteriji:

·         zahtevana strokovna izobrazba,

·         zahtevana dodatna znanja in veščine,

·         delovne izkušnje,

·         posebni napori pri delu (umski, psihični in fizični),

·         pooblastila: obseg in teža posega v človekove pravice in svoboščine; posledica nastale škode v primeru prepočasnega odzivanja, neizvajanja, napačne uporabe ali prekoračitve pooblastil,

·         izpostavljenost tveganjem za zdravje (poškodbe) in življenje.

  1. V V. točki Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki sta ga sklenila vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja 21.12.2016, je določeno, da se v Kolektivni pogodbi za javni sektor do 1.3.2017 opredeli pojem pripravljenosti za delo na določenem kraju ter od 1.3.2017 dalje zagotovi dodatno plačilo dodatka za pripravljenost. 

***


< ODPOKLIC ŽUPANA V DZ V DRUGO PADEL