14.01.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

116. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 14. 1. 2011 – Vlada RS je na tokratni redni seji med drugim sprejela Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin in Uredbo o izvajanju javnih naročil Agencije za javno naročanje.


Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin

Zakon o financiranju občin določa, da razvitost občin kot merilo za sofinanciranje investicij občin določi ministrstvo za finance, na podlagi metodologije, ki jo določi vlada z uredbo. Razvitost posamezne občine se izračuna ob upoštevanju kazalnikov, določenih v ZFO-1.

 

Z uredbo je določeno, iz katerega leta se upoštevajo kazalniki, način standardizacije kazalnikov in način izračuna koeficienta razvitosti občine. Koeficient razvitost občine je razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi. Kazalniki imajo enako težo in se iz njih izračuna aritmetično povprečje, medtem ko so skupine kazalnikov utežene s številom kazalnikov v skupini. Največjo težo ima skupina kazalnikov razvojnih možnosti občine, ki je utežena s štirimi kazalniki.

 

Ostali dve skupini, kazalniki razvitosti občine in kazalniki ogroženosti občine, sta uteženi vsaka s po tremi kazalniki. Koeficient povprečne razvitosti občin v državi je 1,00. Na podlagi te uredbe bodo koeficienti razvitosti občin določeni za leti 2011 in 2012.

 

Uredba o izvajanju javnih naročil Agencije za javno naročanje

Uredba določa način izvajanja javnih naročil, ki jih bo izvajala Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije (agencija). Agencija bo izvajala predvsem skupno javno naročanje ter z letom 2012 dalje za organe državne uprave tudi vsa naročila, ki presegajo vrednosti za objavo v Uradnem listu Evropske Unije, tako imenovana velika naročila. Uredba tako določa predmete skupnega javnega naročanja in postopek izvedbe skupnega javnega naročanja, postopek izvedbe velikih naročil, vsa druga pravila in izjeme pri izvajanju skupnega javnega naročanja in izvajanju velikih naročil ter izjeme. S predlagano Uredbo o izvajanju javnih naročil Agencije za javno naročanje (v nadaljnjem besedilu: uredba) se na podlagi šestega odstavka 3. člena Zakona o javni agenciji za javno naročanje Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 59/2010; v nadaljevanju ZJAJN) določajo predmeti, pravila, izjeme in postopek izvedbe skupnega javnega naročanja in javnih naročil, ki presegajo mejne vrednosti za objavo v Uradnem listu Evropske Unije in ki jih izvaja Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije.

 

Predlog uredbe tudi določa zavezance, ki so dolžni ravnati skladno z uredbo, agencijo kot izvajalca skupnega javnega naročanja in izvajalca velikih naročil, predmete skupnega javnega naročanja, postopek izvedbe skupnega javnega naročanja in postopek izvedbe velikih naročil, postopek izvedbe ostalih javnih naročil, ki jih izvaja agencija ter izjeme. Predlog uredbe določa še ravnanja in obveznosti agencije ter zavezancev v fazi izvajanja in spremljanja pogodb, ki bodo sklenjene na podlagi oddanih javnih naročil, za katere bo postopke oddaje izvedla agencija.

 

* * *


< SPOROČILO O JAVNEM NAROČILU