06.01.2017 Starost: 6 let

116. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 5. 1. 2017 - Vlada RS je na svoji 116. redni seji med drugim sprejela odgovor na poziv Združenja občin Slovenije k spremembi ZIPRS1718 v delu, ki se nanaša na višino povprečnine zaradi dogovora o ukrepih na področju plač, predlog novele Zakona o tujcih ter mnenje k predlogu novele Zakona o spodbujanju razvoja turizma ki ga je DZ RS predložila v obravnavo skupina poslancev.


Odgovor na poziv Združenja občin Slovenije k spremembi ZIPRS  

V Združenju občin Slovenije smo pozvali Vlado RS, da zaradi povečanja stroškov, ki ga bodo imele občine zaradi ukrepov na področju plač, spremeni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 ter ustrezno prilagodi višino povprečnine, tako da se določena povprečnina za leto 2017 poveča za 5,6 evrov, za leto 2018 pa za 9,1 evra. Izpostavljajo tudi, da je v okviru pogajanj za določitev povprečnine Ministrstvo za finance eksplicitno zagotovilo, da se bo izvedla uskladitev povprečnine, v kolikor bodo občine imele dodatne stroške po pogajanjih za plače v javnem sektorju. Navedeno je po mnenju Združenja občin Slovenije minimum, ki bi občinam pokril dodatne finančne obveznosti z naslova stroškov dela zaradi sklenjenega dogovora s sindikati, in je nujno, da se jih z zvišanjem povprečnine zagotovi, sicer bo to še dodatno oslabilo stabilnost delovanja lokalne samouprave.

V letu 2017 pri povprečnini 530 EUR znašajo sredstva občin 1.095.042.817 EUR, vir financiranja bo celotna dohodnina, ki pripada občinam, v višini 1.088.687.033 EUR, ter finančna izravnava 6.355.784 EUR. Za leto 2018 pa se povprečnina poviša za 6 evrov (536 evrov), hkrati pa se največjim ali pa ekonomsko najmočnejšim občinam vrača tudi 50 % primernega obsega sredstev v višini 9 milijonov evrov. Sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo, ki se zagotavljajo v višini pet odstotkov skupne primerne porabe občin je določeno, da se dva odstotka sredstev v letu 2017 zagotavljata v obliki nepovratnih sredstev, trije odstotki sredstev pa v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države. Za leto 2018 je predvidena obratna delitev.

Ministrstvo za finance bo skladno z zavezo, ki jo je dalo v jesenskih pogajanjih, takoj po novem letu začelo pogovore o spremembi zneska povprečnine z namenom, da se upošteva dogovor s sindikati. Vsem trem združenjem je ministrstvo za finance že 21. 12. 2016 poslalo vabilo na sestanek glede spremembe višine povprečnine v letih 2017 in 2018.

Celoten pregled 11. redne seje Vlade RS je dostopen tukaj.

 


< DVIG POVPREČNINE DA, VENDAR RAZHAJANJA GLEDE VIŠINE