24.12.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

113. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 24. 12. 2010 – Vlada RS je na 113. redni seji med drugim sprejela novelo Zakona o volilni in referendumski kampanji, Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in Letni program športa v Republiki Sloveniji za leto 2011. Prav tako pa je Vlada RS obravnavala informacijo o delu delovne skupine za poenostavitev sistema obračunavanja in vplačevanja davkov.


 

Spremembe in dopolnitve zakona o volilni in referendumski kampanji

Glavni razlog za spremembo zakona je udejanjenje odločbe Ustavnega sodišča RS glede Državnega sveta RS. Ustavno sodišče je namreč z odločbo št. U-I-295/07 (Uradni list RS, št. 105/08) ugotovilo protiustavnost določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS – D, v nadaljnjem besedilu ZVRK), ki določa, da »lahko Vlada Republike Slovenije s sklepom nameni sredstva za referendumsko kampanjo, kadar je pobudnik ali predlagatelj referenduma proračunski uporabnik«. Po mnenju ustavnega sodišča ni dopustno, da vlada po prostem preudarku odloča, ali bo dala sredstva za referendumsko kampanjo državnemu svetu ali ne (»lahko«), saj je pravica predlagati (zahtevati) zakonodajni referendum ena izmed ustavnih pristojnosti državnega sveta in mu je treba zagotoviti učinkovito izvajanje ustavnih nalog. Ustavno sodišče meni, da je »bistvenega pomena za izvedbo kampanje, da so državnemu svetu zagotovljena primerna sredstva«. Zato se z novelo predlaga sprememba, po kateri vlada mora nameniti sredstva državnemu svetu, kadar je ta organizator referendumske kampanje in kadar za sredstva zaprosi.

 

Med organizatorje referendumske kampanje se zaradi nejasne določbe izrecno uvršča tudi Vlado RS (oz. njeno pristojno službo), ki se ji lahko, kadar je organizator referendumske kampanje, za kampanjo nameni sredstva. Vlada kot glavna predlagateljica zakonov in kot subjekt, odgovoren za delovanje na vseh področjih v državi, mora imeti po mnenju predlagatelja možnost na aktiven način sodelovati v referendumski kampanji, vključno s porabo določenih proračunskih sredstev.

 

Sredstva, ki jih vlada in državni svet na podlagi te določbe lahko dobita iz proračuna, so omejena, enako je omejena njuna »najvišja dovoljena poraba« sredstev za kampanjo in sicer na znesek, ki ga dobita iz proračuna za izvedbo referendumske kampanje, saj ne smeta pridobivati sredstev iz drugih virov (kot to sicer velja za druge organizatorje referendumske kampanje). Organizatorji lahko za referendumsko kampanjo porabijo največ 0,25 EUR na volilnega upravičenca v državi, državni svet in vlada pa lahko dobita/porabita največ 25% tega zneska: to je glede na trenutno število volilnih upravičencev približno 106.700 EUR.

 

Sedaj veljavni zakon določa, da predvolilni shodi niso dovoljeni v prostorih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov in drugih oseb javnega prava ter v prostorih verskih skupnosti, razen kadar je verska skupnost organizator referendumske kampanje, novela pa v teh prostorih omejuje vsa dejanja volilne kampanje. V zakonu glede tega ostajajo določene izjeme za predvolilne shode in izjema je določena tudi za državni svet in vlado (ter lokalno skupnost), kadar sta organizatorja referendumske kampanje; za pojasnjevanje svojih stališč glede referendumskega vprašanja imata pravico uporabljati svoje prostore.

 

Več o sprejetih sklepih Vlade RS si lahko preberete TU.

 

* * *


< SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS