08.12.2016 Starost: 6 let

113. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 7. 12. 2016 - Vlada RS je na svoji 113. redni seji med drugim sprejela Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam, novelo Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave RS, sklep o vzdrževanju začasnih nastanitvenih centrov v Dobovi, Šentilju, Lendavi in na Vrhniki, Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2016 in predlog Državne ocene tveganj za nesreče, verzija 1.1, odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s Strategijo razvoja lokalne samouprave ter odgovor na poslansko vprašanje zvezi z ustanavljanjem pokrajin v Republiki Sloveniji.


Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam

Vlada ob sprejemu strateškega okvira tudi pooblašča Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da obvesti Evropsko komisijo o celoviti izpolnitvi Akcijskega načrta za izpolnjevanje tematske predhodne pogojenosti »Preprečevanje in obvladovanje tveganja« za koriščenje sredstev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 na 5. tematskem cilju »Prilagajanje podnebnim spremembam«.

Dolgoročno izvajanje dejavnosti za prilagajanje v vseh sektorjih prinaša prihranke, manjšo škodo ob nesrečah, varovanje zdravja in večjo varnost prebivalcev, pa tudi nova delovna mesta, nove poslovne priložnosti in večjo varnost naložb ob polnem izkoriščanju nekaterih priložnosti, predvsem v sektorjih turizma, kmetijstva in gradbeništva, kar je treba prepoznati in spodbujati.

Splošni cilj strateškega okvira je zmanjšanje izpostavljenosti vplivom podnebnih sprememb, občutljivosti in ranljivosti Slovenije zanje ter povečevanje odpornosti in prilagoditvene sposobnosti družbe. Za spremljanje uspešnosti doseganja cilja je predviden kazalec, ki bo spremljal stopnjo ranljivosti Slovenije, spremljanje celovitosti izvajanja usmeritev pa bo potekalo tudi v okviru septembra ustanovljene Medresorske delovne skupine za prilagajanje podnebnim spremembam.

Strateški okvir predstavlja prvi korak k razvoju celovitega medsektorskega procesa prilagajanja, zato v prvi vrsti vsebuje usmeritve za večjo vključenost prilagajanja v vse politike, ukrepe in ravnanja. Podrobneje so opredeljene posamezne horizontalne dejavnosti, ki lahko pripomorejo k prilagajanju na podnebne spremembe in s tem k zmanjševanju izpostavljenosti vplivom podnebnih sprememb, občutljivosti in ranljivosti Slovenije ter povečevanju odpornosti in prilagoditvene sposobnosti. Zastavljeni so koraki za celovito upoštevanje vplivov podnebnih sprememb pri snovanju in izvajanju vseh politik, ukrepov in aktivnosti, za krepitev znanja o vplivih podnebnih sprememb in načinih prilagajanja, za širše sodelovanje in povezovanje ter izmenjavo izkušenj in za dvig izobraženosti, usposobljenosti, ozaveščenosti in informiranosti o vplivih podnebnih sprememb in potrebnih ukrepih za prilagajanje. Poudarjena je pomembnost ustreznega in pravočasno načrtovanega zagotavljanja financiranja dejavnosti in ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam doma in v državah v razvoju. Posamezne ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam po sektorjih, vključno z izvajanjem sektorskih dejavnosti na področjih razvoja in prenosa raziskav, sodelovanja in izobraževanja, bo podrobneje opredelil izvedbeni načrt usmeritev srednjeročnih ukrepov za prilagajanje, ki bo pripravljen po potrditvi strateškega dokumenta. 

Celoten pregled 113. redne seje Vlade RS je dostopen tukaj.


< DRŽAVNI ZBOR ZNOVA POTRDIL ZIPRS1718