02.12.2016 Starost: 3 let

112. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 1. 12. 2016 - Vlada RS je na svoji 112. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov, novelo Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, stališče k zahtevi Državnega sveta glede zakona o izvrševanju proračunov 2017 in 2018 ter se seznanila z območji o t. i. belih lis in razvoju širokopasovnih omrežij.


Novela Uredbe glede načrtov zaščite in reševanja

Z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 24/12) so se v pravni red Republike Slovenije delno prenesle določbe Direktive Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ter Direktive 2003/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2003 o spremembi Direktive sveta 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki urejajo obveznost upravljavcev obratov, ki uporabljajo nevarne snovi, da izdelajo načrte zaščite in reševanja za primer nesreče ter opravijo druge obveznosti glede načrtov. V fazi priprave uredbe leta 2012 je bil državam članicam posredovan zadnji predlog Direktive 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavi Direktivo Sveta 96/82/ES. V uredbi so bile zato določbe te, takrat še nesprejete direktive, sicer vsebinsko upoštevane, vendar se na njo v 1. členu uredbe iz formalnih razlogov še ni bilo mogoče sklicevati. Ta formalna neskladnost se odpravlja s 1. členom nove uredbe.

Uredba se v prvi alineji prvega odstavka 6. člena navezuje na Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic. Nova Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 22/16, zato je treba uredbo uskladiti tudi v tem smislu (2. člen predloga uredbe). Ker so bile pri izvajanju določb veljavne uredbe ugotovljene določene pomanjkljivosti posameznih določb dodatka, ki je kot priloga sestavni del uredbe, se s 3. členom uredbe odpravljajo tudi te pomanjkljivosti.

Celoten pregled 112. seje Vlade RS je dostopen tukaj.


< PRIPRAVA STRATEGIJE TRAJNOSTNE RASTI SLOVENSKEGA TURIZMA 2017-2012