03.12.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

110. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 3. 12. 2010 – Vlada RS je na 110. redni seji med drugim sprejela predlog za sprejem avtentične razlage Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. Sprejeta je bila tudi Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v državni lasti. Vlada RS pa se je seznanila tudi z oceno stanja in predlogi o dodatnih ukrepih, ki jih bo sprejelo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za ublažitev posledic škode v kmetijstvu po poplavi med 16. in 20. septembrom letos.


 

Predlog za sprejem avtentične razlage Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti

 

Vlada RS je na današnji redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Predlog za sprejem avtentične razlage druge alineje tretjega odstavka 4. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) in ga poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru.

 

Predlog besedila avtentične razlage se glasi:

»Določbo druge alineje tretjega odstavka 4. člena ZPPOGD je potrebno razumeti tako, da se povprečna bruto plača v družbah v skupini, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije izračuna tako, da se seštevek vseh stroškov bruto plač družb v skupini (postavka »stroški plač« iz izkaza poslovnega izida, zmanjšana za stroške plač družb, ki nimajo sedeža na območju Republike Slovenije) deli s številom mesecev poslovanja skupine, dobljeni znesek pa se deli s skupnim povprečnim številom zaposlenih na podlagi delovnih ur vseh družb v skupini. To pomeni, da se upoštevajo podatki o stroških plač, povprečnem številu zaposlenih in število mesecev poslovanja tistih družb, katere so bile konsolidirane v letno poročilo skladno s 63. in 56. členom Zakona o gospodarskih družbah in katerih podatki so izkazani v skupinskih računovodskih izkazih. Pri tistih družbah, ki niso vključene v konsolidirano letno poročilo za celotno obdobje delovanja skupine, je potrebno narediti preračun ustreznih skupinskih računovodskih izkazov glede na število mesecev poslovanja skupine (stroški plač, povprečno število zaposlenih iz delovnih ur).

 

Več si lahko preberete TU.

 

* * *


< SPLETNI FORUM O EVROPSKIH SKLADIH