28.11.2014 Starost: 8 let

11. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 28. 11. 2014 - Vlada RS je na 11. redni seji med drugim potrdila besedilo predloga novele Zakona za uravnoteženje javnih financ ter besedilo predloga novele Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva. Vlada je tudi potrdila Akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi poplav v Republiki Sloveniji in začela obravnavo predloga Zakona o fiskalnem pravilu, pripravila nova izhodiščih za nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2015 ter spremenila sklep o pripravi Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014-2020 in predstavila poročilo o izvedenih aktivnostih v okviru priprav le-te.


Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ

Trenutno se večina pravne materije, ki ureja študentsko delo nahaja v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanja za primer brezposelnosti, ki je delno že razveljavljen, in v Zakonu za uravnoteženje javnih financ, med trajnimi ukrepi. Ker v tako kratkem času ni bilo mogoče pripraviti in uskladiti zakona, ki bi celovito in sistemsko uredil področje začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, je ministrstvo pristopilo k spremembi Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki že sedaj dejansko določa temeljne vidike študentskega dela.

Obstoječe začasno in občasno delo dijakov in študentov mladim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj, stik s trgom dela in možnost dodatnega zaslužka, delodajalcem pa fleksibilno delovno silo. Zato se študentsko delo ohranja, odpravljajo pa se ključne anomalije, to so:

  • prekernost študentskega dela; trenutna ureditev ne daje nikakršne socialne varnosti dijakov in študentov saj ta vrsta dela ni vključena v nobeno izmed temeljnih socialnih zavarovanj, zaradi česar dijakom in študentom iz tega naslova ne pripadajo nikakršne pravice.
  • zaradi precejšnje stroškovne ugodnosti generira pojav segmentacije na trgu dela, kar je problematično predvsem z vidika zaposlovanja mladih. Delodajalci zaradi nižjih stroškov dela klasične pogodbe o zaposlitvi pogosto nadomeščajo z začasnim in občasnim delom dijakov in študentov.

S predlogom zakona se uveljavlja načelo »vsako delo šteje«, tako z vidika primerljivejše obremenitve vseh oblik dela kot z vidika zagotovitve primerljive socialne in ekonomske varnosti vseh, ki ta dela opravljajo. Z vključitvijo v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja pa se posredno zasleduje tudi načeli medgeneracijske solidarnosti in socialne države.

Osnovni mehanizmi študentskega dela se s predlogom zakona ne spreminjajo. Študentsko delo bo tudi v prihodnje potekalo preko organizacij, ki posredujejo začasna in občasna dela dijakom in študentom - t.i. študentskih servisov, na podlagi napotnice, pretežno v elektronski obliki in brez dodatnih administrativnih bremen. Po vzoru minimalne plače se določa minimalna urna postavka v višini 4,5 evra bruto (3,8 evra neto), začasno in občasno delo dijakov in študentov pa bo po novem vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje (pokojninska doba) in zdravstveno zavarovanje. Od zneska na napotnici se bodo plačevali prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje dijaka oz. študenta v višini 15,5 %; na znesek na napotnici, pa bodo delodajalci plačali prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8,85 %, prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36 %, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53 %, koncesijsko dajatev v višini 16,00 % (po 1. 1. 2016 - 9,59 %) in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2,00 %. Višina koncesijske dajatve se v primerjavi z obstoječo ureditvijo, zaradi vključitve prispevkov za zdravstveno zavarovanje, sorazmerno znižuje iz 23,00 % najprej na 16,00 % v letu 2015 %, v letu 2016 pa na 9,59 %. Sredstva iz koncesijske dajatve se bodo tudi v prihodnje namenjala za štipendije (8,41 o.t., od 1. 1. 2016 pa 2,0 o.t.), delovanje Študentske organizacije Slovenije (3,795 o.t.) in stroške organizacij za posredovanje (3,795 o.t.).

Kljub vključitvi prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in prispevkov za zdravstveno zavarovanje in sorazmernem zvišanju stroškov začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, je treba poudariti, da bo začasno in občasno delo dijakov in študentov tudi v prihodnje ostalo ena najcenejših oblik dela na trgu.

Več si preberite TU.

* * *


< OBJAVLJENO JAVNO POVABILO ZA IZVAJANJE PROGRAMOV JAVNIH DEL V 2015