09.12.2018 Starost: 4 let

11. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 7. 12. 2018 - Vlada RS je na svoji 11. redni seji med drugim določila spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od leta 2018 do leta 2020 in besedilo predloga Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah. Vlada RS pa je sprejela tudi Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in izdala Uredbo o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede. Sprejeto je bilo tudi Poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2015, 2016 in 2017 ter Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS. Prav tako pa je Vlada RS brezplačno prenesla na Občino Kostanjevica na Krki 4 nepremičnine, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in v lasti Republike Slovenije.


Spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država 2018-2020
Vlada je določila spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od leta 2018 do leta 2020, in sicer v delu, ki se nanaša na leto 2019. Okvir določa zgornjo mejo izdatkov za blagajne javnega financiranja, njegova sprememba pa bo omogočila pripravo rebalansa proračuna za leto 2019, ki je predviden prihodnje leto. Vlada bo predlog spremembe posredovala DZ v sprejem in Fiskalnemu svetu v oceno.

Odlok je treba spremeniti, ker se zaradi izboljšane gospodarske rasti pričakuje višje prihodke, poleg tega pa so bili letos sprejeti predpisi ter sklenjeni dogovori z reprezentativnimi združenji in sindikati, ki povečujejo obseg izdatkov proračunov. S predlaganim odlokom se zato spreminja zgornja meja izdatkov pri vseh štirih blagajnah javnega financiranja (državni proračun, pokojninska blagajna, zdravstvena blagajna in občinski proračuni), določa pa se tudi ciljni saldo sektorja država in najvišji obseg izdatkov sektorja država.

Ciljni saldo sektorja država oz. javnofinančni presežek za leto 2019 se po predlogu z 0,2 % BDP viša na 0,4 % BDP, najvišji obseg izdatkov sektorja država za prihodnje leto pa se z 19,512 milijarde evrov viša na 20,610 milijarde evrov.

Ciljni saldo za državni proračun za leto 2019 se iz primanjkljaja v višini 0,6 % BDP spreminja v presežek v višini 0,3 % BDP, najvišji obseg izdatkov za državni proračun za prihodnje leto pa se z 9,697 milijarde evrov viša na 10,160 milijarde evrov.

Najvišji obseg izdatkov za občine za leto 2019 se z 2,174 milijarde evrov viša na 2,235 milijarde evrov, za pokojninsko blagajno se najvišji obseg izdatkov za leto 2019 niža s 5,600 milijarde evrov na 5,530 milijarde evrov, najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno za leto 2019 pa se z 2,944 milijarde evrov viša na 3,055 milijarde evrov. Kljub zmanjšanju najvišjega obsega izdatkov za pokojninsko blagajno so skupni odhodki za 219 milijonov evrov višji v primerjavi z oceno realizacije za leto 2018 in omogočajo izplačilo redne in izredne uskladitve ter dogovorjeni letni dodatek v višini 140 milijonov evrov.

Da se zagotovi Fiskalnemu svetu zadostne informacije za presojo, se k spremembam okvira prilaga tudi predlog Osnutka proračunskega načrta 2019, kjer se poskuša ponazoriti konkretne spremembe vpliva dosedanje realizacije vseh štirih blagajnah javnega financiranja v letošnjem letu, zadnje napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj za leto 2019, nov izvedbeni načrt operativnega programa za EU sredstva in vpliv na spremembo drugih elementov, konkretno ravni skupnih izdatkov in salda sektorja država.

Vlada se je s predlogom Osnutka proračunskega načrta za leto 2019 le seznanila, končno različico pa bo predvidoma potrjevala hkrati z rebalansom proračuna prihodnje leto, takrat pa ga bo tudi posredovala Evropski komisiji.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


< ZUreP-2 POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI