26.11.2010 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

109. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 25. 11. 2010 – Vlada RS je na svoji 109. redni seji med drugim sprejela stališče do Predloga uredbe Sveta o merilih za določitev, kdaj določene vrste odpadnih kovin prenehajo biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Sprejela je tudi Uredbo o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višini hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj. Prav tako pa je bila sprejeta ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in točo, ki je bila povzročena 3. in 6. avgusta 2010.


Stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega Sveta o merilih za določitev, kdaj določene vrste odpadnih kovin prenehajo biti odpadek

 

Evropska komisija je predložila osnutek obravnavane uredbe v glasovanje Odboru za prilagajanje znanstvenemu in tehničnemu odboru (TAC odbor). Ker odbor ni podal mnenja o predlogu Komisije: niti pozitivno niti negativno, je bil predlog Uredbe Sveta predložen Svetu in posredovan Evropskemu parlamentu. Slovenija podpira sprejem tega predloga, saj so merila za prenehanje statusa odpadka pripravljena z namenom podpore trgom recikliranje in izboljšanja izvajanja zakonodaje o odpadkih. Direktiva 2008/98/ES o odpadkih v 6. členu določa, da nekateri določeni odpadki prenehajo biti odpadki, ko so predelani, vključno z recikliranjem, in izpolnjujejo določena merila, ki se oblikujejo na ravni EU, v skladu s pogoji, ki jih določa ta direktiva. Ukrepi glede sprejetja omenjenih meril in opredelitve odpadkov, za katere veljajo ta merila, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom.

 

Posebna merila za prenehanje statusa odpadka bi bilo treba pripraviti med drugim vsaj za agregate, papir, steklo, kovine, pnevmatike in tekstil. Predlog Uredbe je tako prvi v vrsti predlogov uredb glede obravnave določenih materialov, ki jim preneha status odpadka še preden so predelani v uporabne materiale ali energijo ali po pripravi za ponovno uporabo dani v ponovno uporabo. Uredba določa, kdaj odpadno železo, jeklo, aluminij in aluminijeve zlitine prenehajo biti odpadek, kdo je odgovoren za zagotavljanje dokazov, da so izpolnjena tehnična merila za prenehanje statusa odpadka in kako se ti dokazi predložijo (izjava o skladnosti in sistem vodenja kakovosti). Po mnenju Komisije bodo merila za prenehanje statusa odpadka v podporo trgom recikliranja in bodo izboljšala izvajanje evropske zakonodaje o odpadkih.

 

Uredba o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višini hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji izdala Uredbo o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višini hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj.

 

Uredba je usklajena Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Uskladitev se nanaša na spremenjeno zakonsko določbo za izračun pogoja, ki določa upravičenosti do dodelitve sredstev za poškodovane stanovanjske stavbe in gospodarske objekte kmetijskega gospodarstva.

 

Uredba tudi na novo določa izračun neamortizirane vrednosti stavbe O(n) za objekte, ki so starejši od pričakovane življenjske dobe.

 

Vlada o oceni škode na stvareh zaradi posledic toče in neurja povzročena 3. in 6. avgusta

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in točo, ki je bila povzročena 3. in 6. avgusta 2010 na območju občin čŒrna na Koroškem, Dolenjske Toplice, Kozje, Krško, Mokronog - Trebelno, Ĺ entrupert, Sevnica, Laško in Ĺ oštanj.

 

Skupna ocenjena neposredna škoda na stavbah, gradbeno inženirskih objektih in vodotokih, ki jo je verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah, znaša 3.317.996,35 evra, kar presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna v letu 2010.

 

S tem je dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Ocena škode je bila predhodno usklajena tudi z ocenami neposredne škode na stvareh zaradi poplav od 16. do 20. septembra 2010, tako da škode niso zajete dvakrat oziroma da se ne prekrivajo.

 

* * *


< 22. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA