18.11.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

108. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 18. 11. 2010 – Vlada RS je na svoji 108. redni seji med drugim sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred utopitvami in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom, potrdila spremenjen Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in spremenjen Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 in se seznanila z oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic septembrskih poplav.


 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom

 

Vlada je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom in ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru RS. Predlagano je, da se zakon obravnava in sprejme v skrajšanem postopku v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 142. člena Poslovnika Državnega zbora, ker gre za manj zahtevne uskladitve z drugimi zakoni in pravom Evropske unije.

 

S predlaganim zakonom se Zakon o varstvu pred požarom usklajuje z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu ter z Zakonom o prekrških. Ministrstvo za obrambo je izvršilne predpise iz svoje pristojnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z omenjeno direktivo uskladilo leta 2009, po predlogih Ministrstva za gospodarstvo iz avgusta 2010 pa je treba uskladiti še Zakon o varstvu pred požarom.

 

V predlaganem zakonu je določeno, da preglede, preizkuse, vzdrževanje sistemov in naprav za varstvo pred požarom ter druge storitve, določene z Zakonom o varstvu pred požarom, v Republiki Sloveniji lahko opravljajo tudi tuje pravne in fizične osebe iz držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Ĺ vicarske konfederacije, če izkažejo, da v državi, v kateri imajo svoj sedež, izpolnjujejo pogoje za opravljanje teh dejavnosti oziroma storitev. Preverjanje pogojev in poklicno kvalifikacijo oseb bo izvajala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki sicer opravlja upravno strokovne zadeve na tem področju. Tuji ponudnik mora pred prvim opravljanjem storitev to prijaviti pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. čŒe Uprava RS za zaščito in reševanje v predpisanem roku po priglasitvi ne izda odločbe, se šteje, da je bilo stranki ugodeno v skladu z Zakonom o storitvah na notranjem trgu. Z Zakonom o prekrških so usklajene tudi kazenske določbe v Zakonu o varstvu pred požarom.

 

Več si lahko preberete na: www.zdruzenjeobcin.si/index.php#


< PREDSTAVNIKI OBČIN Z MINISTROM ŽIDANOM O PREDLOGU ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH