11.11.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

107. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 11. 11. 2010 – Vlada RS je na svoji 107. redni seji med drugim obravnavala predlog osnutka Nacionalnega reformnega programa, sprejela stališče glede mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi, spremembe Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom ter Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017). Vlada se je seznanila tudi z delno oceno škode na državnih cestah in železnici zaradi poplav v septembru 2010 ter sprejela Poročilo o realizaciji načrta izvedbe nujnih sanacijskih ukrepov ter geološko geomehanskih raziskav za pripravo nujnih ukrepov na določenih zemeljskih plazovih za leti 2008 in 2009 s predlogom nadaljnjih aktivnosti.


 

Stališče glede mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi

 

Vlada meni, da je predlog zakona ustrezno pripravljen in da je predlagatelj izpolnil svojo zavezo, da bo v zakonodajnem postopku z amandmaji v največji možni meri upošteval tako pripombe Združenja občin kot tudi mnenje Državnega sveta.

 

V stališču je vlada predstavila razloge, ki utemeljujejo predlagane rešitve in pojasni vse dopolnitve k predlogu zakona, ki so bile sprejete na 24. seji Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje v obliki amandmajev. Le-ti so bili sprejeti ravno v delih predloga zakona, ki ureja kvalificirane vlagatelje in hrambo. V skladu z dopolnjenim predlogom zakona se občinskim pravobranilstvom kot zakonitim zastopnikom lokalnih skupnosti v postopkih pred sodišči dajejo enaka pooblastila, kot jih ima po predlagani ureditvi državno pravobranilstvo kot zakoniti zastopnik Republike Slovenije.

 

Več si lahko preberete na www.zdruzenjeobcin.si/index.php#


< PREDSTAVNIKI OBČIN NASPROTOVALI ZAMRZNITVI INVESTICIJSKIH SREDSTEV ZA OBČINE