28.10.2016 Starost: 3 let

107. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 27. 10. 2016 - Vlada RS je na svoji 107. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o nadzoru državne meje, Uredbo o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja in Program ukrepov upravljanja voda, stališče do Mnenja Državnega sveta k Predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 ter se seznanila z zahtevo za spremembo vrednotenja delovnega mesta pomočnic vzgojiteljic.


Predlog novele Zakona o nadzoru državne meje

Predlog sprememb Zakona o nadzoru državne meje odpravlja predvsem podnormiranost veljavnega zakona glede postavitve začasnih tehničnih ovir, saj se s tem posega v ustavno pravico lastnine, ni pa predvideno, da se subjektom zagotovi ustrezna odškodnina, zato predlog določa upravičenost do odškodnine zaradi uporabe zemljišč.

Predlog zakona tako med drugim določa:

  • upravičenost do nadomestila lastniku oziroma posestniku zemljišča in postopek uveljavljanja nadomestila,
  • omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno korist in postopek, če je za opravljanje nalog nadzora državne meje potrebna trajnejša in nepretrgana uporaba zemljišč, ki onemogoča redno rabo zemljišča in traja dlje kot 24 mesecev,
  • celovito in jasnejšo ureditev tehničnih sredstev za nadzor državne meje – določen je nabor tehničnih sredstev za fotografiranje, video in avdio snemanje ter sredstev za identifikacijo oseb, vozil in predmetov.

Upravičenec bo vložil zahtevek za nadomestilo na pristojni upravni enoti, kjer leži zemljišče. Višina nadomestila se določi na podlagi metodologije, ki jo v uredbi določi Vlada Republike Slovenije glede na obseg posega na zemljišču, boniteto zemljišča v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, in vrsto dejanske rabe zemljišč. Nadomestilo se odmeri za preteklo koledarsko leto za obdobje, ko je bila onemogočena redna raba zemljišča. Ministrstvo za notranje zadeve bo odškodnino izplačalo na račun upravičenca.

 

Celoten pregled 107. redne seje Vlade RS je dostopen tukaj.

 

 


< PRORAČUNSKI PRIROČNIK ZA PRIPRAVO PRORAČUNOV OBČIN ZA LETI 2017 IN 2018