19.10.2016 Starost: 6 let

106. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 18. 10. 2016 - Vlada RS je na svoji 106. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o gozdovih, novelo Uredbe o stanju podzemnih voda ter novelo Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin.


Predlog novele Zakona o gozdovih

Z uveljavitvijo sprememb zakona bo omogočeno celovitejše in učinkovitejše varstvo gozdov ter tudi učinkovitejše izvajanje ukrepov v primeru prenamnožitve podlubnikov in drugih škodljivcev ali bolezni na gozdnem drevju. Na podlagi zakona bodo zmanjšane tudi administrativne obremenitve podjetij ter lastnikov gozdov glede dokumentacije, ki mora spremljati prevoz gozdnih lesnih sortimentov, kar bo prav tako prispevalo k hitrejši sanaciji gozdov. V zakonu je opredeljen tudi rastiščni koeficient, ki je eden izmed elementov za določitev višine katastrskega dohodka (Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka).

Z zakonom se tudi določa, da se za lastnika gozdov lahko izkaže tudi oseba, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, poseduje pa overjene listine s katerimi lahko izkaže lastništvo.

Pristojnosti Zavoda za gozdove in Gozdarske inšpekcije glede varstvenih del se širi iz gozdnega drevja tudi na gozdno lesene sortimente.

Sprejetje ukrepov je nujno, ker se je zaradi ugodnih vremenskih razmer v letošnjem letu napad podlubnikov v slovenskih gozdovih enormno povečal. Z ukrepi se preprečijo težko popravljive posledice za gozdne ekosisteme, za lastnike gozdov in za lesnopredelovalno industrijo, ki zaradi obsega sanitarnih sečenj zelo težko dobi nepoškodovano hlodovino iz rednih sečenj.

Predlog zakona ureja nujne ukrepe s področja varstva gozdov, izvajanja izvršb po drugi osebi ter zmanjšuje administrativne ovire, ki bi oteževala odvoz napadene hlodovine in ostalih gozdnolesnih sortimentov z gozda, kar vse pripomore k hitrejšemu in učinkovitejšemu obvladovanju podlubnikov, preprečevanju njihovega širjenja ter k hitrejši obnovi poškodovanih gozdov.

S spremembo Zakona o gozdovih se bo pravočasno in učinkovito izvedla sanitarna sečenja in izvedla preventivna varstvena dela v gozdovih ter zagotoviti ohranitev in krepitev biotskega ravnovesja v gozdovih. Cilj zakona je tudi zagotoviti učinkovito izvajanje Uredbe 995/2010/EU in s tem preprečiti dajanje nezakonito posekanega lesa ali lesnih izdelkov na trg ob hkratnem zmanjšanju administrativnih bremen pri zagotavljanju sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov.

Več si lahko preberete na povezavi.

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 17.10.2016 DO 23.10.2016