08.10.2010 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

102. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 8. 10. 2010 – Vlada RS je na svoji 102. redni seji med drugim sprejela besedilo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013. Vlada RS pa se je tudi seznanila dvema informacijama, in sicer z informacijo o kompleksnosti urejanja prostora na širšem območju Parka Ĺ kocjanske jame in Krasa zaradi številnih naravnih in kulturnih vrednot ter vlogi tega območja za celovit razvoj Slovenije ter informacijo o zapiranju Informacijskega urada Sveta Evrope v Ljubljani.


 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013

S predlaganimi manjšimi spremembami in dopolnitvami uredbe se podrobneje ureja izvajanje evropske kohezijske politike tako, da so zajete tudi posebne zahteve koriščenja Evropskega socialnega sklada.

 

Urejanje prostora na širšem območju Parka Ĺ kocjanske jame in Krasu ter o njegovi vlogi za celovit razvoj Slovenije

Vlada je zadolžila MOP, da skupaj s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ministrstvom za gospodarstvo, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za promet, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom RS za varstvo narave, Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine ter v sodelovanju s kraškimi občinami, Svetom razvojne regije, upravo Parka Ĺ kocjanske jame in Svetom za trajnostni razvoj oblikuje medresorsko koordinacijo pri izdelavi strokovnih podlag za celovito prostorsko zasnovo matičnega Krasa, ki bo izdelana v okviru partnerskega čezmejnega projekta KRAS-CARSO, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in namenskih sredstev RS za čezmejni program med Slovenijo in Italijo 2007-2013. Strokovno podporo delovanju medresorske skupine bodo nudili strokovnjaki, angažirani v okviru projekta KRAS-CARSO. Vlada je naložila vsem vladnim resorjem in službam, da zagotovijo vse potrebne sektorske vsebine. MOP bo moral vladi najmanj enkrat letno poročati o izvajanju aktivnosti.

 

Poudariti je potrebno, da je Park Ĺ kocjanske jame edina slovenska lokaliteta, vpisana v UNESCO seznam svetovne dediščine. Poleg univerzalne vrednosti Ĺ kocjanskih jam so na njihovem širšem območju, na Krasu, še številne druge naravne vrednote, bogata biotska raznovrstnost ter veliko območij in objektov kulturne dediščine, med njimi tudi veliko kulturnih spomenikov lokalnega in državnega pomena (Kobilarna Lipica, Vrt ob vili Ferrari v Ĺ tanjelu, Kraška kulturna krajina v Lipici). Za območje je značilna tudi velika ranljivosti naravnih virov, zlasti vode, tako površinske kot podzemne, in tal, ter dejstvo, da to območje predstavlja vez med središči celinskega dela Slovenije in slovensko obalo, ter vez s središči v sosednjih območij izven naše države. Zaradi tega je Kras pomemben tudi iz razvojnih vidikov, ki se na državni ravni kaže tudi skozi obstoječo in načrtovano državno infrastrukturo najvišjega ranga, na lokalni pa v nameri lokalih skupnosti, da prebivalstvu Krasa omogočijo kvaliteten delovni in bivalni prostor skozi izboljšanje infrastrukture in storitev ter izboljšano stanje okolja. Vse to predstavlja tudi veliko zahtevnost in kompleksnost načrtovanja bodočega razvoja, tako na državni kot na lokalni ravni, saj je pri tem ključno vodilo, da se v kar največji možni meri ohrani obstoječe vrednote. Vendar pa manjka ustrezen prostorski instrument, ki bi s tem namenom povezal aktivnosti na vmesni, regionalni ravni.

 

Zapiranje Informacijskega urada Sveta Evrope v Ljubljani

Od leta 1997 je v Ljubljani deloval Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope, ki je opravljal promocijo človekovih pravic v najširšem smislu v okviru delovanja Sveta Evrope v državah članicah.

 

Novi generalni sekretar Sveta Evrope Thørbjorn Jagland je v predstavitvi reformnega procesa organizacije v začetku leta 2010 poudarjal racionalizacijo in reorganizacijo teh predstavništev, kar pomeni, da bo 31. decembra 2010 prišlo do ukinitve Informacijskih uradov Sveta Evrope v državah članicah EU. Ta odločitev je bila sprejeta na 1083. zasedanju Odbora ministrskih namestnikov Sveta Evrope 21. aprila 2010.

 

* * *


< ODBOR DRŽAVNEGA ZBORA ZA OKOLJE O POPLAVAH IN POPLAVNI VARNOSTI