16.09.2016 Starost: 5 let

101. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 15. 9. 2016 – Vlada RS je na svoji 101. redni seji odločala o nadaljevanju pogajanj o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju od vključno leta 2017 dalje ter sprejela predlog Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2016–2022.


Nadaljevanju pogajanj o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju od vključno leta 2017 dalje

Vlada je pooblastila širšo vladno pogajalsko skupino za nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in vladni pogajalski skupini določila novo pogajalsko izhodišče glede ukrepov za leto 2017, in sicer tako, da se s kombinacijo do sedaj predlaganih ukrepov v pogajalskem procesu doseže, da dodatna sprostitev ukrepov v letu 2017 ne bo presegla finančnega učinka, ki ga v okviru razpoložljivih sredstev določi vlada.

Vlada RS nalaga vladni pogajalski skupini, da ponovno predlaga sindikatom usklajevanje sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o javnih uslužbencih.

Obenem je Vlada RS naložila vladni pogajalski skupini, da predloge ukrepov glede stroškov dela od vključno 2017 dalje tekoče usklajuje z Ministrstvom za finance in predsednikom vlade, ob upoštevanju makroekonomskih okoliščin in že dogovorjenih ukrepov, vključno s predlogi, ki se nanašajo na davčno prestrukturiranje ter spremembe plačnega in uslužbenskega sistema javnega sektorja.

Vlada je 12.7.2016 sprejela sklep glede nadaljevanja pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, s katerim je po seji vlade seznanila reprezentativne sindikate javnega sektorja. Na sklep sta se 14.7.2016 pisno odzvali vodji sindikalnih pogajalskih skupin g. Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek. Iz pisma izhaja nestrinjanje sindikalne strani z vsebino sklepa. Vlada se je z vsebino odziva reprezentativnih sindikatov javnega sektorja seznanila 8. 9. 2016.

Glede na naveden odziv sindikalne strani na sprejete sklepe vlade z dne 12.7.2016 v Ministrstvu za javno upravo predlagajo, da se zaradi zasledovanja cilja sklenitve dogovora s sindikati javnega sektorja in zagotovitve makroekonomsko vzdržnega povečanja sredstev za zaposlene v javnem sektorju (v primeru, da dogovor ne bi bil sklenjen, bi se namreč stroški dela za zaposlene v letu 2017 povečali za 325 mio € oz. 7,4%), vladni pogajalski skupini določi novo pogajalsko izhodišče, in sicer, da se s kombinacijo do sedaj predlaganih ukrepov v pogajalskem procesu doseže, da sprostitev ukrepov v letu 2017 ne bo presegla finančnega učinka, ki ga v okviru razpoložljivih sredstev določi vlada.

Upoštevaje dejstvo, da sindikalna stran posebej izpostavlja prav odsotnost vladnega predloga, da se tudi v letu 2017 sprosti vsaj kakšen ukrep na področju stroškov dela, bi se s takšnim izhodiščem zagotovil dodaten manevrski prostor za pogajanja.

S tem bi se tudi povečala možnost realizacije zaveze iz sklenjenega Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (ta dogovor je bil sklenjen 10.11.2015), ki se nanaša na sproščanje preostalih ukrepov v obdobju od vključno leta 2017 dalje.

 

Predlog Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2016–2022

Vlada je potrdila predlog Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2016–2022, ki bo v nadaljevanju posredovan Državnemu zboru.

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2016–2022 (v nadaljevanju: nacionalni program) je tretji nacionalni program, ki je pripravljen na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer za obdobje sedmih let. Nacionalni program je pripravljen na podlagi analize stanja na področju varstva pred nesrečami in s ciljem, da se posebna pozornost nameni uresničevanju ukrepov in nalog na področju preventive, kot izhaja tudi iz Sklepa Evropskega parlamenta in sveta, št. 1313/2013/EU, o Mehanizmu EU na področju civilne zaščite. Program upošteva tudi obveznosti Slovenije, ki izhajajo iz sprejetih mednarodnih konvencij in sporazumov, načela in usmeritve Agende 21 ter temeljne cilje in usmeritve iz strategije OZN za varnejši svet v 21. stoletju. Program temelji na Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije. Navedenemu so prilagojeni tudi temeljni cilji programa, ki z doseganjem zagotavljajo ustreznejše preventivno ravnanje, pripravljenost in ukrepanje ob nesrečah. Ciljem so prilagojene usmeritve za razvoj opazovalnih in drugih sistemov, preventivnih dejavnosti, zmogljivosti ter sil za zaščito, reševanje in pomoč, usmeritve za izobraževanje in usposabljanje, razvojno in raziskovalno delo, odpravljanje posledic nesreč ter mednarodno sodelovanje.

 

 

 

 


< USKLAJEVALNI SESTANEK O PREDLOGU UREDBE O PITNI VODI