30.11.2018 Starost: 4 let

10. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 30. 11. 2018 - Vlada RS je na svoji 10. redni seji sprejela besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami.


Prekomerno nakopičene količine komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javnih služb oziroma upravljavcih pokopališč terjajo hitro in interventno ukrepanje za zmanjšanje teh količin ter z njimi povezanih tveganj. Predlagani zakon daje zakonsko podlago za interventno ukrepanje države, ki je potrebno zaradi odvrnitve tveganja za zdravje ljudi in onesnaževanja okolja, do katerega je privedlo kopičenje komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Kasnejši sprejem zakona ima lahko nepopravljive posledice, saj lahko zaradi nakopičene komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč pride do dejanskega onesnaženja okolja in ogrožanja zdravja ljudi, hkrati pa pomeni tudi tveganje za neizpolnjevanje ciljev na področju ravnanja z odpadki, določenih na ravni Evropske unije (nakopičena komunalna odpadna embalaža otežuje ali celo onemogoča postopke recikliranja).

Ker gre za tveganje, ki že obstoji, in ga je treba odpraviti v najkrajšem možnem času, vlada predlaga, da se ob upoštevanju 143. in 144. člena Poslovnika Državnega zbora, zakon sprejme po nujnem postopku. Predlagani zakon temelji na 11. členu ZVO-1 (načelo subsidiarnega ukrepanja), po katerem država skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja in krije stroške odprave teh posledic tudi v primeru, ko posledic obremenjevanja okolja ni mogoče odpraviti drugače.

Iz podatkov Inšpektorata RS za okolje in prostor je razvidno, da se količine komunalne odpadne embalaže (9.060 ton) in odpadnih nagrobnih sveč (1305 ton) kopičijo pri izvajalcih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in nekaterih upravljavcih pokopališč. Cilj predlaganega zakona je zagotoviti pravno podlago za interventno ukrepanje države, ker nakopičena komunalna odpadna embalaža in odpadne nagrobne sveče niso bile prevzete in obdelane v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z embalažo in odpadno embalažo ter ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami. Predlagani zakon kot interventni ukrep določa, da ravnanje z nakopičeno komunalno odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami zagotovi Republika Slovenija. V predlaganem zakonu je določeno tudi, da ima Republika Slovenija pravico in dolžnost izterjati vračilo stroškov zaradi izvedbe interventnih ukrepov.

Ministrstvo za okolje in prostor krije stroške ravnanja z odpadno embalažo do 120 EUR (z DDV) na tono.

* * *


< 2. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS