20.07.2015 Starost: 7 let

10. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 20. 7. 2015 - 10. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 9. do 15. julija 2015. Poslanke in poslanci so med drugim potrdili novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, s katerim je povprečnina za drugo polovico leta 2015 določena v višini 519 evrov, ter Zakon o fiskalnem pravilu. DZ je sprejel tudi novelo Zakona o vodah, novelo Zakona o varstvu okolja, novelo Zakona o dohodnini, novelo Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, novelo Zakona o gospodarskih družbah, novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju, Zakon o davčnem potrjevanju računov in Resolucijo o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025. Predlog novele Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 je bil v prvem branju potrjen kot primeren za nadaljnjo obravnavo.


Sprejeti zakoni

Novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-F)

Novela zakona določa, da bo višina povprečnine za občine v drugi polovici leta 519 evrov.

Dogovor med Vlado in občinami iz začetka letošnjega leta je povprečnino v prvi polovici leta zakoličil pri 525 evrih, za drugo polovico pa pri 500,83 evrih, saj so se občine z Vlado dogovorile, da bo do konca junija sprejela nekatere ukrepe, ki bi stroške občin znižale za 22,8 milijona evrov.

Ker pa Vladi te zaveze ni uspelo izpolniti, je morala v skladu z dogovorom sredstva občinam zagotoviti na drug način. Vlada je pripravila ukrepe, ki naj bi stroške občin znižali za dobrih devet milijonov evrov. Ob upoštevanju ocenjenih prihrankov pa je Vlada predlagala, da bi povprečnino za drugo polovico leta določili pri dobrih 514 evrih.

Po mnenju združenj občin bodo prihranki bistveno manjši, zato so vztrajali pri ohranitvi povprečnine v višini 525 evrov in napovedali uporabo vseh pravnih sredstev v nasprotnem primeru. Določenim pomislekom glede ocenjene višine prihrankov je Vlada prisluhnila, zato je soglašala tudi z dvigom povprečnine, kot je bila na predlog poslancev koalicije v zakon vnesena na Odboru DZ za finance - torej s 519 evri.

Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP-1)
DZ je maja 2013 potrdil vnos fiskalnega pravila v Ustavo RS, ki bo Sloveniji omogočilo, da v normalnih ekonomskih časih za tekočo porabo ne ustvarja dodatnega javnega dolga. Slovenija se je k temu zavezala z evropsko medvladno pogodbo o fiskalnem paktu, podrobnosti pravila pa je bilo treba po vnosu v Ustavo opredeliti z izvedbenim zakonom.

Fiskalno pravilo bo Sloveniji omogočilo, da v normalnih ekonomskih časih za tekočo porabo ne ustvarja dodatnega javnega dolga. Za primere izjemnih okoliščin in negativnih gospodarskih gibanj sicer dopušča možnost izjem in odstopanja od fiskalnega pravila v smeri varovanja socialnih transferjev, pokojnin in delovanja javnih ustanov.

Novela Zakona o varstvu okolja (ZVO-1G)
Novela črta določila, po katerih so lahko proizvodni obrati, ki morajo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, obratovali tudi brez dovoljenja, če so bili razlogi za to, da niso imeli dovoljenja, na strani ministrstva. Po novem bodo tako naprave, ki do uveljavitve zakona ne bodo imele dovoljenja, morale prenehati obratovati.

Glavni namen sprememb je izpolnitev zahteve Sodišča EU, ki je ugotovilo, da Slovenija krši evropsko direktivo, ker do 30. oktobra 2007 ni zagotovila, da imajo vse naprave okoljevarstveno dovoljenje. Slovenija se s to novelo lahko izogne plačilu kazni, ki bi znašala 1,6 milijona v pavšalnem znesku in 9000 evrov dnevno do izpolnitve obveznosti.

Z novelo se tudi odpravljajo napako pri sklicevanju glede obveznosti predložitve izhodiščnega poročila o stanju onesnaženja tal in podzemne vode za upravljavce naprav, ki že imajo okoljevarstveno dovoljenje in morajo prvič predložiti izhodiščno poročilo. Po novem bodo morali upravljavci naprav izhodiščno poročilo predložiti le ob večji spremembi naprave in posodobitvi okoljevarstvenega dovoljenja.

Novela Zakona o vodah (ZV-1E)
Glavni namen sprememb je zagotoviti pravno podlago za reorganizacijo na področju upravljanja z vodami. Vlada je ministrstvu reorganizacijo naložila po lanskih večkratnih obsežnih poplavah. Novela zakona tako določa ustanovitev Direkcije RS za vode, ki bo organ v sestavi ministrstva in v kateri bodo združili upravljavske naloge na področju voda. Na direkcijo bodo prezaposlili uslužbence Inštituta za vode RS.

Poleg tega novela podaljšuje prehodno obdobje za plačevanje nadomestil za rabo vode in plačil za vodno pravico v primeru izdanih vodnih dovoljenj še za leti 2014 in 2015. Država namreč še ni podelila koncesij vsem porabnikom vode in uredila plačil za vodno pravico. To prehodno obdobje torej izenačuje obveznosti tistih, ki so že do sedaj plačevali koncesnino oz. imeli podeljeno vodno pravico, in tistih, ki jim koncesija ni bila podeljena oz. za vodno pravico niso plačevali.

Novela tudi zapolnjuje pravno praznino za aktivnosti ob poplavah, ko so interventna dela, ki jih opredeljuje Zakon o naravnih in drugih nesrečah, končana, stopnja ogroženosti zaradi poplav pa je še povečana.

Novela poleg tega vsebuje del ukrepov vlade za znižanje stroškov za delovanje občin, in sicer glede obračunavanja nadomestil za stavbne pravice na vodnih in priobalnih zemljiščih. Novela bo dala podlago za določanje teh nadomestil in opredelitev izjeme pri plačevanju nadomestila za gradnjo občinske javne infrastrukture, kot so mostovi in druga prečenja vodotokov.

Več si preberite TU.

* * *


< ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE BO UPORABILO VSA RAZPOLOŽLJIVA PRAVNA SREDSTVA ZA OHRANITEV POVPREČNINE V DRUGI POLOVICI LETA 2015 V VIŠINI 525 EVROV, DOLOČENA TUDI IZHODIŠČA ZA 2016 IN 2017