24.10.2011 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

1. 1. 2012 SE ZAČNE IZVAJATI ZAKON O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Ljubljana, 24. 10. 2011 – Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev bo stopil v veljavo in se začel izvajati 1. januarja 2012. Zakon ureja uveljavljanje socialnih transferjev, po novem pa se bodo vse pravice iz javnih sredstev uveljavljale pri centru za socialno delo.


 

 

Namen ZUPJS je

poenotenje prejemkov in subvencij, ki so sedaj v pristojnosti različnih

ministrstev, in sicer na način, da se poenotijo postopek in merila za odločanje

o posameznih socialnih transferjih.

Priprava na izvajanje

zakona je razdeljena na štiri sklope: zagotavljanje ustreznih prostorov in

opreme na centrih za socialno delo, zagotavljanje ustreznih kadrovskih pogojev

oziroma prenos kadrov iz lokalnih skupnosti na centre, izobraževanja kadrov in

vzpostavitev informacijske podpore. Prav z informacijskega vidika je priprava

na izvajanje ZUPJS še posebej zahtevna.

Projekt bo povezal 24

institucij in 44 podatkovnih baz o teh institucijah. Pri povezovanju virov

ministrstvo za delo sodeluje z ministrstvom za javno upravo. Povezava virov bo

omogočila tudi uveljavljanje drugih pravic in ne zgolj pravic s področja

socialnega varstva, zato gre za pomemben korak k modernizaciji države,

poslovanja in odločanja.

V tem trenutku je prednostna

naloga povezovanje šestih glavnih virov, ki bodo zagotavljali okoli 80

odstotkov vseh podatkov za odločanje. Gre za davčno upravo, geodetsko upravo,

zavod za zaposlovanje, pokojninski zavod, notranje ministrstvo in zavod za

zdravstveno zavarovanje. Povezave med glavnimi viri so že vzpostavljene in so v

fazi testiranja.

Ministrstvo za delo

trenutno intenzivno sodeluje z vsemi tremi združenji občin in centri za

socialno delo. Prihodnji mesec bodo centri in občine podpisale okvirni sporazum

o prenosu kadrov. Takrat bo tudi znano, koliko ljudi bo iz občin prešlo na

centre.

Po oceni naj bi bilo

takih delavcev 152, vendar verjetno vse občine ne bodo oddale svojih delavcev,

zato bo treba te delavce nadomestiti z dodatnimi zaposlitvami. Rok za

prenašanje delavcev ostaja fleksibilen. Delavci bi na centre za socialno delo

lahko začeli prehajati že s 1. decembrom letos, skrajni rok pa je 1. januar

2012.

Pravice do denarnih prejemkov,

subvencij oziroma znižanih plačil se bodo po novem uveljavljale s predpisano

enotno vlogo. Centri za socialno delo bodo uradno sprejemali vloge od 1.

decembra letos. Takrat bo možno vloge tudi že vnašati v informacijski sistem,

odločanje o vlogah pa bo steklo s 1. januarjem 2012.

Ministrstvo za delo bo

v prihodnjih tednih poskrbelo za celovito informiranje javnosti o pripravah na

izvajanje zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, predvsem o tem, kaj

se bo spremenilo z vidika posameznika oziroma vlagatelja.

Tiste pravice, o

katerih je bilo že odločeno, tečejo naprej vse do izteka. Mednje sodijo otroški

dodatek in vse subvencije, ki so vezane na šolajočo mladino. Sprememba je pri

denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku, državni pokojnini in štipendiji za

tiste dijake, ki so mlajši od 18 let.< NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 24. IN 28. OKTOBROM