27.11.2017 Starost: 5 let

VLADA RS NA DOPISNI SEJI SPREJELA PREDLOG NOVELE ZAKONA O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN

Ljubljana, 27. 11. 2017 - Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN).


Gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve Zakona o evidentiranju nepremičnin, potrebne za zagotovitev bolj popolnih, pravilnih in kakovostnih podatkov o nepremičninah. Spremembe in dopolnitve ZEN so usmerjene k doseganju temeljnega namena zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin, ki ga določa ZEN, z dodatnimi ukrepi in aktivnostmi pa se zagotavlja sistem evidentiranja in vodenja podatkov v katastrih in registru nepremičnin ter njihova izboljšava v letih 2018 – 2019 tako, da bodo zagotovljene primerne podlage za kakovostnejše množično vrednotenje nepremičnin.

Spremembe in dopolnitve ZEN so predvsem:

  • ureditev zemljiškega katastra se nadgradi z bolj jasnimi pravili vodenja in usklajevanja podatkov o dejanski rabi zemljišč, ureja se vzpostavitev skupnega sloja dejanske rabe zemljišč, uvaja se nova geodetska storitev »lokacijska izboljšava« podatkov zemljiškega katastra; 
  • ureditev katastra stavb se nadgradi s postopkom ukrepanja v primerih nevpisanih stavb in v primerih nevpisanih sprememb podatkov vpisanih stavb;  »delitev« stavbe na več delov stavbe se za stanovanjske stavbe, ki so zgrajene po 1. januarju 2003, omeji in je evidentiranje stavbe z več deli stavbe dovoljeno le, če je izdano gradbeno dovoljenje za večstanovanjsko stavbo; 
  • bistveni podatki o stavbah in delih stavb se bodo lahko spreminjali le z elaboratom geodetskega podjetja ali projektanta – to vključuje predvsem spreminjanje površin in  dejanskih rab delov stavb;
  • jasno se določa način vpisa in spreminjanja podatkov o osebi, ki se kot lastnik nepremičnine vodi v registru nepremičnin; 
  • zaradi zagotovitve povezave med mejami parcel in mejami občin se določa postopek začetne uskladitve podatkov mej občin z mejami parcel;
  • uredi se sistemsko obveščanje lastnikov nepremičnin o vpisu novih in spremenjenih podatkov z letnim obvestilom;  
  • preoblikovane so prekrškovne določbe ZEN, za zagotavljanje učinkovitejšega nadzora nad izvajanjem ZEN se določajo širše in jasnejše možnosti ukrepanja geodetskega inšpektorja.

* * *


< NA SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ O PROBLEMATIKI IZDAJE POTRDIL O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ