14.06.2021 Starost: 167 dni

5. SEJA DELOVNE SKUPINE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Ljubljana, 14. 6. 2021 - Danes je na magistratu je potekala 5. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo. Seje so se v imenu ZOS udeležili podpredsednika ZOS, Diaci in Brežan ter predsednik Smrdelj.


V zvezi s sofinanciranjem delovanja skupnih občinskih uprav v letu 2020 je bilo povedano, da se je nekoliko zmanjšalo število vključenih občin, ker so pogoj za sofinanciranje najmanj tri vključene občine v skupno občinsko upravo, povečalo pa se je število skupnih občinskih uprav, v katere je vključenih pet, šest in osem občin. Najpogostejši nalogi, ki jih skupne občinske uprave opravljajo za občine ustanoviteljice, sta občinsko inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo, najmanjkrat pa opravljajo nalogo občinskega odvetništva. 31 skupnih občinskih uprav za 147 občin še vedno opravlja eno oziroma največ dve nalogi, ministrstvo pa pričakuje v prihodnjih letih nadaljnje preoblikovanje skupnih občinskih uprav, tako s povečevanjem števila nalog kot tudi s povečevanjem števila občin v posameznih skupnih občinskih upravah. Zato so pripomnili, da utegne odstotek sofinanciranja občin naraščati.
Minister Koritnik je glede sprememb Zakona o financiranju občin povedal, da je v pripravil in  da razmišljajo o spremembah kriterija razdelitve dodatnih finančnih sredstev za občine z romsko skupnostjo.


Minister Koritnik je predstavil tudi načrte za sistem dolgotrajne oskrbe in poudaril, da trenutno še nimamo zagotovljenih finančnih sredstev, saj EU pridobitev slednjih pogojuje s sprejetjem zakona.


Predsednik in podpredsednika ZOS so opozorili na odprte zadeve na različnih vsebinskih področjih.


< VLADA PRERAZPOREDILA SREDSTVA ZA IZPLAČILO SREDSTEV ZA URAVNOTEŽENJE OBČIN IN ZA KRITJE STROŠKOV MRLIŠKO PREGLEDNE SLUŽBE TER ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA SOCIALNO OGROŽENIH