25.03.2021 Starost: 2 let

VLADA RS SPREJELA UREDBO O OCENJEVANJU JAVNIH USLUŽBENCEV ZA LETO 2020 ZARADI POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19

Ljubljana, 24. 3. 2021 – Vlada RS je na 66. redni seji sprejela Uredbo o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19, izdala pet odlokov in dva sklepa z zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19 ter se seznanila s poročili o nadzorih pristojnih služb. Vlada RS se je seznanila z informacijo o aktivnostih ter nastalih intervencijskih stroških Rdečega križa Slovenije pri preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-2 od oktobra do konca leta 2020 ter sprejela četrto verzijo nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19. Vlada RS je sprejela Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2021 in mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Podano je bilo tudi soglasje k predlogom amandmajev k Stanovanjskemu zakonu, k predlogu amandmaja k dopolnjenemu Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah ter k predlogom amandmajev k noveli Zakona o tujcev. Prav tako pa je Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu in sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2020.


Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19
V letu 2020 javni uslužbenci niso opravljali dela tudi iz drugih razlogov, na katere je vplivala epidemija COVID-19 (zaradi odrejene karantene, višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami, zaradi odrejenega čakanja na delo ali zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2).


Pri postopku ocenjevanja za leto 2020 se bodo tako ocenili tudi tisti javni uslužbenci, ki so bili v letu 2020 odsotni več kot šest mesecev zaradi odrejene karantene, višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami, zaradi odrejenega čakanja na delo ali zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2. Ti javni uslužbenci se za leto 2020 ocenijo v 30 dneh od uveljavitvi te uredbe.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
Med splošnimi izjemami oziroma dokazili za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu se črta negativni rezultat HAG testa.


Ostaja pa sedemdnevni negativni rezultat HAG testa med dokazili za vstop v Slovenije za pet kategorij  - dnevni delovni migrant, dnevni šolar, starejši od 13 let, oseba, ki prevaža dnevnega šolarja, oseba, naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji, in oseba, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljala varstvo in pomoč.

Dvolastniki ali najemniki zemljišča v obmejnem območju za prestop meje ne bodo potrebovali sedemdnevnega negativnega testa. Tako se vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Tri statistične regije Obalno-kraška, Goriška in Koroška so obarvane rdeče. V teh regijah se zato ponovno uvede omejitev gibanja na vsako posamezno regijo (gibanje med občinami znotraj posamezne rdeče regije je dovoljeno). Prehajanje med temi rdečimi regijami in drugimi regijami je prepovedano v obe smeri.


Informacija o aktivnostih Rdečega križa Slovenije na področju zaščite, reševanja in pomoči ter nastalih intervencijskih stroških pri preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-2
Od 19. oktobra do 31. decembra 2020 je pri aktivnostih na področju zaščite in reševanja sodelovalo 17.660 pripadnikov RKS, od tega 2.775 bolničarjev, ki so izvajali naloge v bolnišnicah in v najbolj obremenjenih domovih za starostnike.


Pri izvajanju dejavnosti RKS za obvladovanje epidemije COVID-19 so v obravnavnem obdobju nastali stroški: za nadomestila osebnih dohodkov za bolničarje, povračila potnih stroškov, zavarovanj, stroški dela oz. dodatkov zaposlenim na RKS, goriva, prehrane, nakupa zaščitnih sredstev, telefonije ter objav in nadzora nad izvajanjem dejavnosti.

Skupni stroški za obdobje od  19. oktobra 2020 do 31. decembra 2020 znašajo 152.785,66 evrov.

Četrta verzija nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19
Zaradi širjenja novih oblik koronavirusa SARS-CoV-2 se spreminjajo prednostne skupine za cepljenje, in sicer:

  1. zdravstveni delavci in sodelavci (vključuje vse zaposlene pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in vse, ki sodelujejo v delovnem procesu zdravljenja in nege pacientov in prihajajo s pacienti v neposreden stik) ter zaposleni in oskrbovanci v DSO in SVZ;
  2. osebe stare 70 let in več, posebej ranljivi kronični bolniki ne glede na starost;
  3. zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki prihajajo v neposreden stik z otroki, učenci, dijaki in študenti, diplomati in drugi uslužbenci MZZ in drugih ministrstev, ki potujejo zaradi predsedovanja EU, tuji diplomatski predstavniki v RS, pripadniki Slovenske vojske, ki odhajajo na mirovne misije na tuje, udeleženci Olimpijskih iger;
  4. osebe, stare 60 let in več, kronični bolniki, stari od 18 do 64 let (ki ne sodijo v skupino posebej ranljivih kroničnih bolnikov);
  5. poslanci DZ in državni svetniki DS (in del strokovnih služb), Vlada in zaposleni na ministrstvih, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje Vlade, Predsednik RS in Urad Predsednika republike, župani in direktorji občinskih uprav, Ustavno sodišče in zaposleni v sodstvu, ki izvajajo naloge, nujne za delovanje pravosodnega sistema, zaposleni v Upravi RS za zaščito in reševanje ter policiji in slovenski vojski;
  6. zaposleni v sektorjih energetike, prometa, prehrane, farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti, preskrbe s pitno vodo, financ, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam in
  7. ostalo prebivalstvo po vrstnem redu prijav.

Soglasje k predlogu amandmaja k dopolnjenemu Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah
Amandma je predlagalo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).  MOP je predlagal črtanje 4. člena novele, in sicer zato, da se prepreči dodatna tveganja za onesnaženje pitne vode.


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu
S spremembami in dopolnitvami Zakona o kmetijstvu se poenostavlja administrativne postopke za izvajanje kmetijskih ukrepov, predlaga vzpostavitev sistematičnega spremljanja stanja kmetijskih tal in določa, da se prenos kmetijskega gospodarstva v obdobju po datumu za oddajo zbirne vloge upošteva le v primeru višje sile ali prenosa lastništva.


Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2020
Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca decembra 2020 na terenu izvajalo za 2,69 milijarde evrov oziroma 88 odstotkov programov in projektov. Po izvedenih projektnih aktivnostih je bilo iz državnega proračuna upravičencem izplačanih za 1,59 milijarde evrov (EU del), kar predstavlja 52 odstotkov razpoložljivih sredstev. Do konca decembra je Slovenija certificirala za 1,57 milijarde izdatkov oziroma v Bruselj posredovala za 51 odstotkov zahtevkov za plačilo.


Celoten povzetek 66. redne seje Vlade RS je na voljo TU.

                                                    * * *


< NA 190. DOPISNI SEJI VLADE RS POTRJENO BESEDILO PREDLOGA NOVELE ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH