28.01.2016 Starost: 7 let

ODMERA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA NEPREMIČNINE, KI SO V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, 27.1.2016 – Na Generalnem sekretariatu Vlade RS je potekal sestanek na temo odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za tiste nepremičnine, ki so v lasti RS. Sestanka smo se udeležili predstavniki občin ter Finančne uprave RS.


Sestanek je potekal pod vodstvom generalnega sekretarja Vlade RS mag. Darka Krašovca, ki je uvodoma povedal, da Generalni sekretariat Vlade RS letno prejme veliko odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) za nepremičnine, ki so v lasti RS in ki za zavezanca za plačilo NUSZ določajo RS, čeprav se velikokrat izkaže, da RS ni dejanski uporabnik teh nepremičnin. V skladu z določbami Zakona o stavbnih zemljiščih namreč velja, da so zavezanci za plačilo NUSZ neposredni uporabniki zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe. V zvezi z navedenim je mag. Krašovec izpostavil, da Generalni sekretariat letno vlaga večje število pritožb na izdane odločbe, saj le-te niso izdane na podlagi ustreznih podatkov GURS-a, dosegljivih preko portala prostor.si. Mag. Krašovec je predstavnike FURS-a ter predstavnike občin pozval k rešitvi navedene problematike.

Predstavnica FURS-a je izpostavila, da izvor težav predstavljajo davčnemu organu posredovani podatki občin, saj so odločbe za odmero NUSZ v skladu s 404. členom
ZDavP-2 izdane na podlagi podatkov, ki jih davčni organ prejeme s strani občin. Predstavnica FURS-a je še navedla, da se  očitno srečujemo s težavo nepravilnih podatkov o dejanskih zavezancih za plačilo NUSZ, ki jih občine evidentirajo v svojih evidencah oziroma bazah podatkov in ki niso usklajeni s podatki GURS-a.

Predstavniki občin smo izpostavili, da se neusklajenost podatkov pojavlja tudi zato, ker upravljalci nepremičnin, v primeru, ko sami niso neposredni uporabniki nepremičnin (ker so na primer v najem oddali nepremičnino od katere se odmerja NUSZ) občin pogosto ne obvestijo o navedeni spremembi.


V želji po odpravi predstavljenih nepravilnosti je bilo dogovorjeno sodelovanje združenj občin in predstavnikov FURS-a, in sicer na način, da bodo združenja občin vsako leto še pred posredovanjem podatkov za odmero NUSZ davčnemu organu, občine pozvala, naj za nepremičnine, ki so v lasti RS preverijo, ali so upoštevale podatke o dejanski upraviteljih oziroma uporabnikih nepremičnin, na katere se odmera NUSZ nanaša.

* * *


< IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO NOVEGA ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN