SEJA KOMISIJE CIVEX

Bruselj, 3.2.2017 -V petek je v Bruslju potekala seja komisije CIVEX, katere čalni so tudi naši člani delegacije. Seje se je udelelžil Anton Kokalj.

Poleg standardnih točk dnevnega reda je komisija CIVEX obravnavala naslednje vsebinske točke:

 

-           mnenje o Strategiji širitve EU 2016–2017

V njem med drugim ugotavlja, da so se države Zahodnega Balkana, ki sodelujejo v procesu širitve, v sodelovanju z institucijami EU konstruktivno lotile izzivov, in pozdravlja njihovo pripravljenost, da pomagajo pri reševanju problemov, povezanih s priseljevanjem in tudi varnostjo, s katerimi se sooča Evropska unija. Poudarja tudi, da novi delovni odnosi med Evropsko komisijo in državami Zahodnega Balkana zahtevajo več odgovornosti, ko gre za izpolnjevanje obljub in pogojev za širitev EU; jasno je, da proces širitve časovno zaostaja, in zdi se, da so ti zaostanki umetno povzročeni, tudi zato, ker se pri oceni napredka v nekaterih primerih še naprej togo zahteva izpolnitev nekaterih pogojev. Pozdravlja sklicevanje Komisije na ključno vlogo lokalnih in regionalnih oblasti. Kljub temu poudarja, da se je treba v sporočilih in poročilih intenzivneje in podrobneje osredotočiti na lokalno in regionalno upravljanje, tudi kadar o tem ni posebnega poglavja v pravnem redu ali kadar ni uveljavljenega modela EU za decentralizacijo in upravljanje na več ravneh.

Meni, da je treba – tako kot pri odločitvah Komisije, ki neposredno zadevajo EU – tudi v razpravah in pri odločitvah v zvezi s strategijo širitve izrecno izpostaviti vidik mladih. Tako se novim generacijam posreduje sporočilo, da naš sedanji in prihodnji dom – Evropska unija – vsem mladim zagotavlja možnosti za izobraževanje, kulturo in zaposlitev.

Meni, da je svoboda tiska in medijev, število medijev in njihovo lastništvo na vseh ravneh resen problem; če ta ne bo rešen, bo težko doseči politično nevtralne in pregledne uprave ter na splošno spodbujati demokracijo.

 

-           Novi ukrepi za trajnostno prihodnost Evrope – Evropsko ukrepanje za trajnost.

 

V sistemu upravljanja na več ravneh, kakršen se uporablja v Evropski uniji, kjer mora biti vsak ukrep skladen z načelom subsidiarnosti, vsi cilji, obravnavani v tem sporočilu – v katerem so ponovno poudarjeni cilji agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je 25. septembra 2015 odobrila Generalna skupščina Združenih narodov – zadevajo neposredno odgovornost, pristojnosti in funkcije pod nacionalnih ravni upravljanja.

Lokalne in regionalne institucije so v tem okviru dejanski oblikovalci politike in akterji sprememb, ki morajo v skladu s 17 cilji agende opredeliti ravni in načine upravljanja, ki bodo najprimernejši za povezovanje širokih ciljev EU in Združenih narodov z lokalnimi skupnostmi. Gre zlasti za cilj št. 11 (poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja), pri katerem območne institucije lokalne uprave niso le glavni akterji, ampak tudi neposredni naslovniki zadevnih ukrepov, ker neposredno izvajajo temeljne funkcije za njegovo doseganje, kot so urbanistično načrtovanje, javni in zasebni promet ter gradnja primernih mestnih območij za način življenja in potrebe, ki bodo upoštevali trajnostni model. Bistvenega pomena za institucije lokalne oblasti je tudi cilj št. 10 (zmanjšati neenakosti znotraj držav in med njimi). Vprašanje neenakosti med različnimi območju Unije je namreč v tem trenutku bistvenega pomena; zmanjševanje neenakosti zadeva vse ravni upravljanja in se dotika tudi notranjih neenakosti med območji v državah članicah, ki so v nekaterih državah še posebno izrazite.

 -          Evropsko ukrepanje za trajnost


Cilji temeljijo na načelu trajnosti z vidika subsidiarnosti. Zato je treba uravnotežiti sedanje potrebe in potrebe prihodnjih generacij ter potrebe različnih ravni upravljanja. Če si je za dosego cilja treba prizadevati za racionalizacijo in preobrazbo na ravni periferije, je strošek prehoda velik zlasti za lokalne skupnosti. Nevzdržnost teh stroškov ogroža lokalne in regionalne zmogljivosti, zlasti pa zmogljivosti bolj oddaljenih območij (notranjosti), za doseganje realnih kohezijskih ciljev in torej njihovo zmožnost prispevati h globalni trajnosti.

 

-          Evropsko soglasje o razvoju

 

Odbor regij meni, da je Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 treba razumeti kot agendo na več ravneh in z več udeleženci, ki vključuje in zavezuje vse javne oblasti na različnih ravneh (lokalni, regionalni, državni in mednarodni), poleg teh pa tudi druge družbene akterje zunaj vladnih struktur; obenem opozarja na dejstvo, da mnogi cilji Agende 2030 neposredno vplivajo na področja delovanja in na pristojnosti pod državnih oblasti, zato je za njihovo uresničitev treba spodbujati polno sodelovanje regij in lokalnih oblasti pri prenosu ciljev trajnostnega razvoja in oblikovanju politik za njihovo doseganje.

 

 

 

AKTIVNA UDELEŽBA SLOVENSKEGA PREDSTAVNIKA NA SEMINARJU V UKRAJINI

Član slovenske delegacije dr. Vladimir Prebilič se je v Ukrajini na povabilo udeležil seminarja Župani - voditelji sprememb (Mayors Leades for a Change). V nadaljevanju si lahko preberete keratko poročilo.

Kot član Kongresa lokalnih predstavnikov ter župan, sem bil povabljen k izvedbi seminarja Župani - voditelji sprememb (Mayors Leades for a Change). Na tem seminarju sem predstavil in osvetlil razmerja med lokalno zakonodajno oblastjo, torej občinskim svetom ter izvršilno oblastjo na lokalni ravni - županom. V drugih dveh predavanjih, ki sta bili usmerjeni v veščinski del seminarja za 30 županov skrajne vzhodne Ukrajine, v oblasti Hakrova, kjer je sam seminar tudi potekal, pa sem se dotaknil participatornega vodenja občine ter boja proti korupciji na lokalni ravni. V dveh dneh smo županom ne samo predstavili prakse, temveč izmenjali izkušnje ter nekatere težave, s katerimi se srečujemo tako v Sloveniji in drugih državah članicah EU in Sveta Evrope, kot tudi v Ukrajini. Priznati moram, da so izkušnje Slovenije za udeležence bile zelo zanimive in skozi živahno razpravo smo nato prišli do ugotovitev, s katerimi bodo v prihodnjem delu kolegi župani spreminjali nekatere prakse v svojih skupnostih na bolje. Zadovoljen sem, da Svet Evrope k sodelovanju velikokrat povabi slovenske predstavnike, kar me utrjuje v prepričanju, da smo županje in župani v Sloveniji prepoznani kot uspešni pri svojem delu, kar vse bolj postaja referenca tudi za našo državo. Samo želim si, da bi naše dobro delo prepoznali tudi v naši državi, ne samo v tujini. 

Mednarodne novice

Išči
Po letu:
13.10.2020 LETNI REGIONALNI IN LOKALNI BAROMETER EU OPOZARJA: SKORAJ 10-ODSTOTNI UPAD PRIHODKOV REGIJ IN MEST OGROŽA JAVNE STORITVE

https://cor.europa.eu/en/news/PublishingImages/50459588702_2166371d60_c.jpg

Predsednik Evropskega odbora regij (OR) Apostolos Tzitzikostas je Letni regionalni in lokalni barometer predstavil predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, pri tem pa posvaril, da utegnemo zaradi COVID-19 izgubiti celo generacijo mladih in da se regionalne neenakosti poglabljajo.

Prvi Letni regionalni in lokalni barometer za celotno EU, ki ga je pripravil Evropski odbor regij , prinaša opozorilo, da je koronavirusna pandemija močno oklestila prihodke poddržavnih oblasti: v Italiji, Nemčiji in Franciji bo upad v letu 2020 znašal morda kar 30 milijard EUR. Zaradi krize se povečujejo tudi socialne in gospodarske neenakosti med območji EU. Poročilo svari, da bi lahko med posledicami krize zaradi COVID-19 bila tudi „izgubljena generacija mladih“, in izpostavlja velike razlike med regionalnimi zdravstvenimi sistemi. Kohezijo EU očitno ogroža tudi vse večji razkorak med podeželjem in mesti.

Letni regionalni in lokalni barometer je predstavil predsednik Evropskega odbora regij Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP), guverner grške regije Osrednja Makedonija, ki je ob tem dejal: „ Namen barometra je boljše razumevanje potreb ljudi , da bi lahko našli prave rešitve zanje. Učinkovitost EU na terenu lahko ocenjujemo le tako, da preverimo, kakšen je utrip v naših skupnostih. Tako bomo tudi ugotovili, kaj mora EU narediti v pomoč svojim regijam, mestom in vasem. Naše poročilo potrjuje, da je pandemija prizadela vse nas. Več kot 90 % regij in občin v EU pričakuje velik upad prihodkov.“

„Obstaja nevarnost, da bo kriza ustvarila izgubljeno korona generacijo, saj so delovna mesta mladih med bolj ogroženimi, le šest držav članic pa je lahko digitalno izobraževanje zagotovilo 80 % učencem in študentom ali več,“ je nadaljeval predsednik Tzitzikostas. „67 % Evropejcev meni, da bi morala mesta in regije imeti večji vpliv pri odločanju EU, in nam sporoča, da je zdaj čas, da znova preučimo delovanje demokracije v EU in to bolj povežemo s prebivalci v regijah. Kot regionalni in lokalni voditelji smo zavezani sodelovanju na ravni EU in nacionalni ravni, da bi okrevali po pandemiji ter oblikovali odporne in trajnostne skupnosti,“ je še dodal.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen , ki je prvič po začetku svojega mandata neposredno nagovorila skupščino lokalnih in regionalnih politikov EU, je dejala: „Lokalne oblasti so bile v krizi naša prva obrambna linija. Evropejci vedo, kaj so njihovi župani, guvernerji ali občinski svetniki storili zanje. Imeli bodo osrednjo vlogo tudi pri našem okrevanju. Sredstva evropskega instrumenta za okrevanje bodo zato usmerjena v odpornost naših zdravstvenih sistemov. Evropski skladi bodo omogočili naložbe v nove bolnišnice, boljšo opremo in trdnejše sisteme zdravstvenega varstva. In lokalne oblasti bi morale ta proces voditi.“

Evropski odbor regij bo 13. oktobra nagovorila tudi nemška kanclerka Angela Merkel kot voditeljica države, ki trenutno predseduje Svetu Evropske unije.

OZADJE

Barometer prinaša pregled vpliva socialne, gospodarske in zdravstvene krize na regije in mesta v EU. Dejstva in ugotovitve dopolnjujeta anketa o poddržavnih financah, izvedena skupaj z OECD, in javnomnenjska raziskava o vlogi in vplivu regionalnih in lokalnih oblasti na postopek odločanja v EU.

Podjetje Kantar je v prvih dveh tednih septembra v okviru te raziskave vprašalo za mnenje 26.000 Evropejcev. Pokazalo se je, da Evropejci bolj zaupajo lokalnim in regionalnim oblastem kot nacionalnim vladam ali EU, tako na splošno kot glede odziva na pandemijo. Želijo si, da bi imele lokalne in regionalne oblasti večji vpliv na odločitve EU v zvezi z zdravjem, zaposlovanjem in socialnimi zadevami ter izobraževanjem, usposabljanjem in kulturo.

Ugotovitve iz Letnega regionalnega in lokalnega barometra (#EURegionalBarometer) so bile vključene tudi v resolucijo z naslovom „ Kako se lokalne in regionalne oblasti soočajo s COVID-19 in si prizadevajo za okrevanje “, ki jo bo 329 članov OR – skupščine političnih predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU – sprejelo 13. oktobra.

Ugotovitve Letnega regionalnega in lokalnega barometra:Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 13.10.2020 13:36