Izjava o poslanstvu

Odbor regij je na plenarnem zasedanju 21. aprila 2009 praznoval 15. letnico obstoja. Ob tej priložnosti je podal izjavo o poslanstvu. Ta osebna izkaznica ima dvojno vlogo. Na kratko odgovarja na 5 temeljnih vprašanj, kaj je odbor regij, kakšna je njegova naloga, za koga deluje, kaj je doslej dosegel in s kom sodeluje, hkrati pa je njegov politični cilj predstaviti razloge za obstoj Odbora regij, njegove vrednote in načela, glavne politične cilje, ki ga vodijo pri delu, sredstva za dosego teh ciljev, področja aktivnosti in odgovornost do tistih, ki jih njegovo delovanje zadeva. Z izjavo je odbor dobil osebno izkaznico z logotipom, v katerem je navedena Skupščina regionalnih in lokalnih oblasti EU in ki poudarja politično naravo naše institucije. Dobil pa je tudi geslo » zgradimo Evropo v partnerstvu«, katerega namen je spodbuditi skupno upravljanje v Evropi.

 

 

EVROPSKA UNIJA  Odbor regijSkupščina EU regionalnih in lokalnih predstavnikov

  

Izjava o poslanstvu

Odbor regij je skupščina EU regionalnih in lokalnih predstavnikov.

Smo politična skupščina, sestavljena iz izvoljenih predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti v službi evropskega povezovanja. S svojo politično legitimnostjo zagotavljamo institucionalno zastopanost vseh regij, mest in občin v Evropski uniji.

 

Naša naloga je, da regionalne in lokalne oblasti vključujemo v proces odločanja na evropski ravni in s tem spodbujamo boljšo zastopanost državljanov.

 

Naše politično delovanje temelji na prepričanju, da je sodelovanje med evropsko, nacionalno, regionalno in lokalno ravnijo nujno za vse tesnejšo in solidarno zvezo evropskih narodov ter obvladovanje izzivov globalizacije. Zato tesno sodelujemo z Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom EU, pa tudi z različnimi ravnmi oblasti v državah članicah, da bi spodbujali zlasti upravljanje na več ravneh.

 

Glasujemo tudi o političnih priporočilih za strategije EU in sodelujemo pri pripravi zakonodaje EU. Že v najzgodnejši fazi predlagamo pristope in politične usmeritve na podlagi znanja in izkušenj regionalnih in lokalnih oblasti, ki so najpogosteje pristojne za izvajanje zakonodaje.

 

Želimo si, da bi Evropa, združena v raznolikosti, v globaliziranem svetu čim bolj izkoristila svojo geografsko, kulturno in jezikovno raznolikost, saj ji to daje moč, državljanom pa zagotavlja identiteto. Sodelujemo tudi pri spodbujanju evropske demokracije in državljanstva ter s tem povezanih vrednot in prispevamo k uresničevanju temeljnih pravic in zaščiti manjšin.

 

Skrbimo za spoštovanje načel subsidiarnosti in sorazmernosti ter s tem za uresničevanje sprejetih evropskih odločitev na ravni, ki je državljanom najbližja in zato najbolj primerna. Tako s svojim delom zagotavljamo učinkovitejše izvajanje skupnih politik, ki je tudi na praktični ravni ustreznejše.

 

Zavzemamo se za skladen trajnostni razvoj v celotni EU. V imenu načel pravičnosti in solidarnosti se tako borimo za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo v Evropski uniji, da bi omogočili usklajen in trajnostni razvoj vseh regij.

 

Zahtevamo avtonomijo regionalnih in lokalnih skupnosti ter njihovo pravico do zadostnih finančnih sredstev, da bi lahko opravljale svoje naloge. Spodbujamo načela in mehanizme dobrega upravljanja ter proces decentralizacije.

 

Podpiramo sodelovanje med regionalnimi in lokalnimi oblastmi iz različnih držav članic, v okviru politike širitve ter sosedske in razvojne politike pa tudi sodelovanje s skupnostmi iz držav kandidatk, potencialnih držav kandidatk, sosednjih držav in tretjih držav.

 

Vzpostavljamo platforme in mreže ter organiziramo forume, da bi olajšali sodelovanje in izmenjavo izkušenj med regijami, mesti in občinami ter oblikovali partnerstva s predstavniškimi organizacijami.

 

Smo ambasadorji Evrope v regijah, mestih in občinah ter njihov glasnik na evropski ravni. Z državljani gojimo neposredni dialog o evropskih dosežkih in prihodnjih izzivih ter pojasnjujemo izvajanje evropske zakonodaje in njen teritorialni vpliv.

 

Gradimo Evropo v partnerstvu!

V Bruslju, 21. aprila 2009