ZASEDANJA KLRO V LETU 2016

30. ZASEDANJE KONGRESA - 22-24. marec 2016

31. ZASEDANJE KONGRESA - 19-21. oktober 2016

Kongres lokalnih in regionalnih oblasti

Leta 1994 je Odbor ministrov ustanovil Kongres lokalnih in regionalnih skupnosti Evrope (CLRAE) kot svetovalno telo, ki je nadomestilo prejšnjo Stalno konferenco lokalnih in regionalnih skupnosti. Kongres pomaga novim državam članicam pri praktičnem uresničevanju njihovih prizadevanj za vzpostavitev učinkovite lokalne in regionalne samouprave.

 

Vloga Kongresa

· je glasnik evropskih regij in občin;

· je forum, na katerem se lahko izvoljeni predstavniki lokalnih in regionalnih skupnosti pogovorijo o svojih težavah, združujejo svoje znanje in izkušnje ter vladam povedo svoja stališča;

· svetuje Odboru ministrov in Parlamentarni skupščini Sveta Evrope v vseh pogledih lokalne in regionalne politike;

· tesno sodeluje z državnimi in nevladnimi organizacijami, ki zastopajo lokalne in regionalne vlade;

· organizira razgovore in konference za obveščanje širše javnosti, saj je njeno vključevanje izredno pomembno za uspešno demokracijo;

· pripravlja redna poročila o stanju lokalne in regionalne demokracije v vsaki posamezni državi članici Sveta Evrope in v državah kandidatkah za članstvo ter pri tem zlasti skrbno spremlja izvajanje načel Evropske listine lokalne samouprave.

 

Dvodomna skupščina

Kongres je razdeljen na dva zbora: Zbor lokalnih skupnosti in Zbor regij. Taka dvodomna skupščina ima 318stalnihin 318 nadomestnih članov in vsi so izvoljeni predstavniki ene izmed več kot 200.000 lokalnih in regionalnih skupnosti v državah članicah Sveta Evrope. Zbora izmenoma izvolita predsednika Kongresa za dveletni mandat.

Kongres zaseda enkrat letno v Strasbourgu. Na zasedanju so lahko kot posebni gosti ali opazovalci navzoče tudi delegacije akreditiranih evropskih organizacij in nekaterih držav nečlanic Sveta Evrope.

Stalni odbor, v katerem so predstavniki delegacij vseh držav, deluje v času med plenarnimi zasedanji Kongresa.

 

Kongres organizira svoje delo v štirih odborih, ustanovljenih na podlagi Statuta. To so:

· Institucionalni odbor, katerega naloga je predvsem pripravljanje poročil o napredku lokalne in regionalne demokracije v Evropi;

 

· Odbor za kulturo in izobraževanje, pristojen za medije, mladino, šport in komunikacijo;

 

· Odbor za trajnostni razvoj, ki se ukvarja z okoljskimi zadevami, urejanjem prostora in urbanističnim načrtovanjem;

 

· Odbor za socialno usklajenost, ki rešuje vprašanja, povezana z zaposlovanjem, državljanstvom, odnosi v skupnosti, zdravjem ljudi in enakopravnostjo moških in žensk.

 

Izvršilni direktor Kongresa je odgovoren za tekoča opravila in pri tem mu pomaga sekretariat, sestavljen iz osebja Sveta Evrope. Predstavniki Združenja občin Slovenije v KLRO so: 

 

dr. Vladimir Prebilič- vodja delegacije

 

Tina Gerbec- članica

Nada Verbič - članica

Jasna Softić- nadomestna članica

Marjan Kardinar - nadomestni član

dr. Peter Verlič - nadomestni član