SEMINAR: RAZLASTITVE IN LASTNINSKE PRAVICE

Datum: 04.03.2021
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 13:00
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: SPLETNI SEMINAR ZOOM
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na ponovitev spletnega seminarja

 

Razlastitve in lastninske pravice

četrtek, 4. 3. 2021, od 10.00-13.00 ure

 Razlastitev je poseg v lastninsko pravico in pomeni odvzem lastninske pravice v javno korist proti odškodnini ali nadomestilu v naravi.

Na seminarju bo predstavljen institut razlastitve, ki v praksi še vedno povzroča veliko težav in nejasnosti.  V skladu z 69. členom Ustave RS se lastninska pravica na nepremičnini lahko v  javno korist odvzame ali omeji proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini pod pogoji, ki jih določa zakon. Na seminarju bo predstavljen Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) in specialni zakoni, ki urejajo navedeno področje v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku, ki se glede postopkov razlastitve uporablja subsidiarno.

 Seminar je namenjen vsem uslužbencem, ki se pri svojem delu srečujete z obravnavano problematiko.

Predavatelj: prof. dr. Miha Juhart,  redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Predvidena vsebina:

 ZUreP-2 kot splošni zakon o razlastitvi in omejitvi lastninske pravice v javno korist v

povezavi s specialnimi zakoni, ki urejajo navedeno področje

 Uporaba ZUP v postopkih razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist

  • Dopustnost razlastitve in omejitve lastninske pravice
  • Razlastitveni postopek
  • Odškodnina in nadomestna nepremičnina
  • Razlastitev po posebnih predpisih
  • Predstavitev praktičnega primera, sodna praksa
  • Omejitev lastninske pravice
  • Vrnitev nepremičnine, ukinitev služnosti v javno korist ter ukinitev pravice uporabe
  • Omejitev lastninske pravice po posebnih predpisih

 Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja.