SEMINAR: JAVNO RAČUNOVODSTVO ZNOTRAJ JAVNIH FINANC

Datum: 09.09.2020
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: MK, MAISTROVA 10, LJUBLJANA
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na seminar

Javno računovodstvo znotraj javnih financ

Sreda, 9. september 2020, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana

 Kjer je predavateljica Vesna Milanovič, Ministrstvo za finance, pripravila nadgradnjo januarskega seminarja z naslovom »Osvežite in nadgradite znanje s področja javnega računovodstva«. Poudarjena bosta vloga in pomen javnega računovodstva v širšem kontekstu javnih financ; proračunskega planiranja, izvrševanja proračuna ter poročanja, kot tudi same relacije MED institucijami, ki sodijo v javni sektor: neposredni in posredni proračunski uporabniki. Njihovo medsebojno delovanje ima vpliv tako na statistično poročanje o globalnih javnofinančnih tokovih, za namene EUROSTAT-a, kot za priprave konsolidirane premoženjske bilance države in občin.

  Ciljna skupina seminarja so zaposleni v finančnih in računovodskih službah občin, ki bi želeli nadgraditi in utrditi svoje znanje.

 Okvirni program seminarja:

  9.30 – 10.00

Prihod udeležencev

 

 10.00 – 11.30

-         Javno računovodstvo v luči javnih financ

-         Priprava ter izvrševanje proračuna občine,

-         Računovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov (razlike med neposrednimi in posrednimi proračunskimi uporabniki)

-         Medsebojne relacije med NPU in PPU in njihov vpliv na pripravo različnih poročil

-         Značilnost javnega sektorja: sredstva v upravljanju in ne v lasti pri posrednih PU (računovodski vidik)

-         Prihodkovna stran proračuna (javnofinančni prihodki, namenski prihodki, itd.) ter analitične evidence pri nadzornikih JFP

-         Negativni saldi na kontih prihodkov

-         Najemnine kot prihodek lastnika sredstev

 11.30 – 12.00

Odmor

 12.00 – 14:00

-         Odhodkovna stran proračuna (izvrševanje proračuna); enotni kontni načrt in različne vsebine po skupinah kontov

-         Račun zadolževanja

-         Bilanca stanja; sredstva, terjatve, obveznosti, finančne naložbe, zaloge, itd.

-         Priprava letnega poročila

-         Razlike med letnim poročilom, zaključnim računom proračuna in premoženjsko bilanco

-         Aktualni problemi in rešitve.

 14:00-14:15

Odgovori na zastavljena konkretna vprašanja

 Udeležence vabimo, da nam v naprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu oziroma ste vabljeni, da pošljete predloge, kaj bi mogoče še želeli na predavanju slišati.

 V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

VABILO

PRIJAVNICA