SEMINAR: JAVNO RAČUNOVODSTVO ZNOTRAJ JAVNIH FINANC

Datum: 15.05.2020
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: MK, MAISTROVA 10, LJUBLJANA
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na seminar

Javno računovodstvo znotraj javnih financ

Petek, 15. maja 2020, ob 10.00 v dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana  

 Kjer je predavateljica Vesna Milanovič, Ministrstvo za finance, pripravila nadgradnjo januarskega seminarja z naslovom »Osvežite in nadgradite znanje s področja javnega računovodstva«. Poudarjena bosta vloga in pomen javnega računovodstva v širšem kontekstu javnih financ; proračunskega planiranja, izvrševanja proračuna ter poročanja, kot tudi same relacije MED institucijami, ki sodijo v javni sektor: neposredni in posredni proračunski uporabniki. Njihovo medsebojno delovanje ima vpliv tako na statistično poročanje o globalnih javnofinančnih tokovih, za namene EUROSTAT-a, kot za priprave konsolidirane premoženjske bilance države in občin.

  Ciljna skupina seminarja so zaposleni v finančnih in računovodskih službah občin, ki bi želeli nadgraditi in utrditi svoje znanje.

 Okvirni program seminarja:

  9.30 – 10.00

Prihod udeležencev

 

 10.00 – 11.30

-         Javno računovodstvo v luči javnih financ

-         Priprava ter izvrševanje proračuna občine,

-         Računovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov (razlike med neposrednimi in posrednimi proračunskimi uporabniki)

-         Medsebojne relacije med NPU in PPU in njihov vpliv na pripravo različnih poročil

-         Značilnost javnega sektorja: sredstva v upravljanju in ne v lasti pri posrednih PU (računovodski vidik)

-         Prihodkovna stran proračuna (javnofinančni prihodki, namenski prihodki, itd.) ter analitične evidence pri nadzornikih JFP

-         Negativni saldi na kontih prihodkov

-         Najemnine kot prihodek lastnika sredstev

 11.30 – 12.00

Odmor

 12.00 – 14:00

-         Odhodkovna stran proračuna (izvrševanje proračuna); enotni kontni načrt in različne vsebine po skupinah kontov

-         Račun zadolževanja

-         Bilanca stanja; sredstva, terjatve, obveznosti, finančne naložbe, zaloge, itd.

-         Priprava letnega poročila

-         Razlike med letnim poročilom, zaključnim računom proračuna in premoženjsko bilanco

-         Aktualni problemi in rešitve.

 14:00-14:15

Odgovori na zastavljena konkretna vprašanja

 Udeležence vabimo, da nam v naprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu oziroma ste vabljeni, da pošljete predloge, kaj bi mogoče še želeli na predavanju slišati.

 V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

VABILO

PRIJAVNICA