SEMINAR: LETO IN POL OD UVELJAVITVE NOVEGA GRADBENEGA ZAKONA

Datum: 17.03.2020
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: ZDRIŽENJE OBČIN SLOVENIJE
Lokacija: MK, MAISTROVA 10, LJUBLJANA
Opis: 

LETO IN POL PO UVELJAVITVI NOVEGA GRADBENEGA ZAKONA

Torek, 17. 3. 2020, od 10:00 - 14:00,

 v dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana

PRIJAVNICA

1. junija 2018 je stopil v veljavo nov Gradbeni zakon. Še pred njegovo uveljavitvijo se je bilo treba intenzivno seznaniti z novostmi in dosleden ter natančen je bilo treba biti pri izvajanju prehodnih določbah zakona.

Zakon je zaživel v praksi, kljub temu pa vedno ostajajo odprta vprašanja. Prav tako pa je njegovo izvajanje pokazalo, da je še prostor za izboljšave.

Udeležencem seminarja bo podrobneje predstavljen koncept v postopkih načrtovanja in graditve objektov - vrste posegov v prostor, izdaja gradbenih dovoljenj, upravni postopki, nadzor gradnje, inšpekcijski postopki, kazenske določbe, nadzor skladnosti, pristojnost občin, implementacija evropskih direktiv v novo zakonodajo.

Konceptualne spremembe zakonodaje so močno vplivale tudi na vse obveznosti in pravice udeležencev pri načrtovanju, graditvi, nadzoru in vzdrževanju objektov. Vse to morate tudi občine upoštevati v vseh pogodbah v zvezi z gradnjo (projektantska, gradbena, pogodba z nadzornikom gradnje in druge).

Udeležencem seminarja bo podrobno razloženo kakšne novosti je zakon prinesel za upravne postopke, pravice in obveznosti med udeleženci gradnje (sklepanje vseh vrst pogodb v zvezi z gradnjo).

Prav tako pa bodo slušatelji pridobili tudi vse pomembne informacije v zvezi z vrstami gradbenih dovoljenj in postopkovnimi določili zakona, v zvezi z izdajo teh dovoljenj.

Program seminarja:

 • Kratka predstavitev Gradbenega zakona in spremljajočih podzakonskih aktov
 • Kako je nov Gradbeni zakon vplival na sklepanje vseh pogodb povezanih z gradnjo
 • Vrste in razvrstitve objektov po Gradbenem zakonu v povezavi z Uredbo o razvrščanju objektov
 • Projektna dokumentacija in obrazci v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
 • Predstavitev postopkov z in brez gradbenega dovoljenja; gradbena in vzdrževalna dela
 • Gradnja in vzdrževalna dela in posegi v prostor
 • Adaptacija, novogradnja, dopustne spremembe med gradnjo z gradbenim dovoljenjem
 • Postopki pridobitve gradbenega dovoljenja, mnenja, pred odločba
 • Prijava pričetka del
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja
 • Primopredaja objekta
 • Legalizacija gradenj
 • Obveznosti investitorja

Udeležencem seminarja bo predavala gospa Avrelija Barle, univ. dipl. prav. Diplomirala je na  Pravni fakulteti v Ljubljani. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Gospa je od leta 1955 delala kot odvetnica s samostojno odvetniško pisarno in bila od leta 1995 dalje vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

Udeležence vabimo, da nam v naprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu.

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si

Vljudno vabljeni!