PREDSTAVITEV IN RAZPRAVA O SPREMEMBAH PREDPISOV S PODROČJA OHRANJANJA NARAVE VEZANE NA INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE

Datum: 21.05.2019
Začetek ob uri: 9:00
Predviden konec ob uri: 13:00
Lokacija: MOP, DUNAJSKA 47, LJUBLJANA
Opis: 

Spoštovani,

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) (v nadaljevanju: novela).

http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8915/

V noveli zakona je zajeta tudi ureditev področja invazivnih tujerodnih vrst, kot posledica uveljavitve Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

V noveli zakona so vključene ključne določbe, ki so zakonske narave, podrobneje pa so aktivnosti vezane na invazivne tujerodne vrste opredeljene v osnutku Uredbe o izvajanju Uredbe 1143/2014/EU o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

Vabimo vas na predstavitev in razpravo o spremembah predpisov s področja ohranjanja narave vezanih na invazivne tujerodne vrste, ki bo v torek 21. 5. 2019 ob 9h v prostorih Ministrstva za okolje in prostor na Dunajski 47, v veliki sejni sobi v tretjem nadstropju.

Prosimo vas, da sporočite, kdo od vaše organizacije se bo udeležil predstavitve na naslov branka.tavzes(at)gov.si. Zaradi omejitve prostora vas prosimo, da se sestanka udeležita največ dva predstavnika vaše organizacije, od predstavnikov MKGP pa po en predstavnik posameznega resorja.