DELAVNICA: OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV V LETU 2019 TER RAZMERJA MED JAVNIM ZAVODOM IN OBČINO USTANOVITELJICO

Datum: 18.04.2019
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: Združenje občin Slovenije
Lokacija: sejna soba ZOS, Dunajska 156, Ljubljana
Opis: 

Združenje občin Slovenije vabi na razširjeno delavnico

»OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV

V LETU 2019 TER RAZMERJA MED JAVNIM ZAVODOM IN OBČINO USTANOVITELJICO«

Prvi del:

Za veliko večino subjektov javnega sektorja se glede ocenjevanja in napredovanja v višji plačni razred uporablja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredba o napredovanju uradnikov v nazive. Področje ocenjevanja delovne uspešnosti in napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred je bilo z novo ureditvijo plačnega sistema javnega sektorja 1. 8. 2008 bistveno spremenjeno.

Ob ocenjevanju delovne uspešnosti in izvajanju napredovanja javnih uslužbencev je treba upoštevati tako splošno sistemsko zakonodajo, kot tudi vrsto interventnih ukrepov, ki so bili na tem področju sprejeti od leta 2010 dalje.

Z udeležbo na razširjeni delavnici lahko pričakujete, da boste dobili jasen pregled nad zakonodajo, predpisi, postopki ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev, z vključenimi interventnimi ukrepi na tem področju. S pomočjo pridobljenega znanja boste lahko pravilno vodili postopke ocenjevanja javnih uslužbencev ter napredovanja v višji naziv ali plačni razred.

Drugi del:

Občine za opravljanje javnih gospodarskih služb ustanovijo tudi javne zavode. Na predavanju bo predavateljica podrobneje pojasnila razmerja med javnim zavodom in občino ustanoviteljico, s posebnim poudarkom na aktu o ustanovitvi, statutu in sistemizaciji javnega zavoda. 

 

Delavnico bo izvajala mag. Edita Dobaj, direktorica IDEALIS - Inštituta za plače in delovna razmerja. Gospa Dobaj ima dolgoletne izkušnje na področju sistema plač v javnem sektorju.

Okvirni program:

9.45 – 10.00

Prihod udeležencev

10.00 – 11.00

Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in delovno pravno zakonodajo, ki velja za lokalno samoupravo in ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v nazive v povezavi   z Uredbo o napredovanju  uradnikov v nazive in delovno pravno zakonodajo, ki velja za lokalno samoupravo

11.00 – 11.45

Določitev plačnega razreda javnega uslužbenca ob zaposlitvi, ob premestitvi na delovno mesto (v istem tarifnem razredu, v višjem tarifnem razredu, prenos napredovanj, soglasje na podlagi drugega odstavka 19. člena ZSPJS), prehodu iz plačne skupine B na delovno mesto osnovne dejavnosti, primeri iz prakse

11.45 – 12.00

Odmor

12.00 – 13.30

Razmerja med javnim zavodom in občino ustanoviteljico s posebnim poudarkom na naslednjih aktih javnega zavoda: akt o ustanovitvi, statut in sistemizacija.

13.30 – 14.00

Vprašanja udeležencev, razprava in zaključek delavnice

Udeleženci bodo pridobili ali obnovili znanja glede določitve plače v povezavi z napredovanjem v plačni razred in naziv (prenos napredovalnih plačnih razredov ob premestitvah – tudi plačna skupina B, ob napredovanju v nazive, vpliv spremembe tarifnega razreda delovnega mesta pri napredovanju, ipd.). Opozorjeni pa bodo tudi na pasti ter najpogostejše napake, ki se pojavljajo v praksi.

V drugem delu delavnice bomo obravnavali razmerje med javnim zavodom in občino ustanoviteljico. V tem delu se bomo posebej posvetili aktu po ustanovitvi, statutu zavoda in sistemizaciji zavoda. Predstavljeni bodo tudi primeri iz prakse.

Udeležence vabimo, da pripravijo čim več vprašanj, s katerimi se srečujejo pri izvajanju ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev ter izpostavijo morebitno problematiko s področja javnih zavodov, ki jih je ustanovila njihova občina. Najkasneje dan pred izvedbo pa bomo posredovali tudi gradivo za delavnico.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si

 

 VABILO

PRIJAVA