ODPRAVA ANOMALIJ S PODROČJA PLAČ-NUJNA SPREMEMBA SISTEMATIZACIJ V AVGUSTU 2017

Datum: 31.08.2017
Začetek ob uri: 10:00
Predviden konec ob uri: 14:00
Kontakt: ZOS
Lokacija: dUNAJSKA 156, LJUBLJANA, ZOS
Opis: 

Vladi in sindikatom se je v okviru Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) uspelo dogovoriti o ukrepih za javni sektor s področja plač za leto 2017 in nekaterih v letu 2018, predvsem pa tudi,  kako se bodo v prihodnjih dveh letih sproščali varčevalni ukrepi.

 Vladna in sindikalna stran bosta  zgoraj navedeno potrdili do 1. 8. 2017 s podpisom aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti za odpravo anomalij oziroma ustreznih uvrstitev v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju. To še posebej velja za delovna mesta plačne skupine J in delovna mesta iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010, z dne 24. 2. 2009, ter delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb.

Na seminarju vam bo mag. Edita Dobaj (IDEALIS) podrobneje predstavila spremembe, ki bodo zaposlenim javnim uslužbencem zagotavljale dogovorjene pravice.

Seminar bo zaradi izrabe letnih dopustov v mesecu avgustu izveden v dveh terminih, in sicer 10. 8. 2017 in 31. 8. 2017.

*  *  *

SEMINAR JE NAMENJEN ŽUPANOM, DIREKTORJEM OBČINSKIH UPRAV IN DIREKTORJEM ZAVODOV, KATERIH USTANOVITELJ TER FINANCER SO OBČINE, IN JAVNIM USLUŽBENCEM, KI SVOJE DELO OPRAVLJAJO NA PODROČJU PLAČ IN KADROVSKIH ZADEV V OBČINSKIH UPRAVAH TER ZAVODIH


Predviden program

 1.       Odprava anomalij:

·                    novosti pri vrednotenju delovnih mest,

·                    sprememba sistemizacij,

·                    določitev novih plačnih razredov javnih uslužbencev

 2.       Plačni sistem v javnem sektorju:

 ·                    napredovanje in ocenjevanje,

·                    najpogostejše nepravilnosti, ugotovljene pri inšpekcijskih nadzorih inšpektorjev za sistem javnih uslužbencev,

·                    primeri iz prakse in najnovejša sodna praksa