Aktualna obvestila pristojnih služb

Išči
Po letu:
30.07.2020 DRŽAVNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVUEPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH, VERZIJA 2.0

Vlada Republike Slovenije je 23. 7. 2020 sprejela Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0, ki je na voljo TU.

V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije in z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) lahko izpostave URSZR pristopijo k izdelavi in uskladitvi njihovega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh ter ga izdelajo najkasneje v 60 dneh po sprejetju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 3x
Dodano: 30.07.2020 12:19
30.07.2020 POROČILO O AKTIVNOSTIH ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI OB POJAVU BOLEZNI COVID-19

Vlada RS je 23. 7. 2020 sprejela:

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 3x
Dodano: 30.07.2020 12:14
30.07.2020 PODALJŠAN UKREP ČAKANJA NA DELO

Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 podaljša do 31. avgusta 2020.

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki je pričel veljati dne 11. julija 2020, med začasnimi ukrepi za pripravo na drugi val COVID-19 na področju dela in delovnih razmerij ureja tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Na začasno čakanje na delo lahko delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu, delavce napotijo najkasneje do 31. julija 2020. Vlada Republike Slovenije omenjeni ukrep lahko s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.

Ocenjuje se, da bo ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo tudi v prihodnje zmanjšal tveganje, da bi se podjetja, ki se zaradi COVID-19 krize soočajo z nizkim povpraševanjem ali negativnimi šoki v produktivnosti, odločala za odpuščanje delavcev. Učinki interventnih ukrepov na trg dela so spodbudni, saj se je že meseca junija rast števila brezposelnih umirila. Brez sprejetih ukrepov, predvsem ukrepa povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga delodajalci prepoznavajo kot koristnega, bi se kriza zagotovo odrazila v večjem številu brezposelnih oseb.

Podatki o koriščenju ukrepov kažejo, da so delodajalci v okviru prvega in drugega protikoronskega zakona (PKP1 in PKP2, ki sta se izvajala v obdobju od 13. marca do 31. maja 2020) na zavod oddali 46.009 vlog za čakanje na delo za 275.317 zaposlenih. Po tretjem protikoronskem zakonu (PKP3, ki se je v tem delu izvajal le v mesecu juniju 2020) so delodajalci oddali na zavod 10.930 vlog za čakanje na delo za 64.667 zaposlenih. V okviru četrtega protikoronskega zakona (PKP4) pa je zavod do vključno 20. julija 2020 prejel 6.787 vlog delodajalcev za skoraj 24.200 zaposlenih za povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Do 10. julija 2020 je ZRSZ delodajalcem za povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in iz razloga višje sile izplačal 242,5 mio eurov.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 30.07.2020 12:07
30.07.2020 POJASNILA V ZVEZI Z NADOMESTILOM PLAČE ZA DELAVCE ZARADI ODREJENE KARANTENE IN V PRIMERU ČAKANJA NA DELO IN OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA Z AVLAGANJE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV ZA IZPLAČILO DODATKOV

Ministrstvo za javno upravo v dopisu pojasnjuje, da sprejeti četrti sveženj ukrepov z Zakonom o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, ki je pričel veljati s 11. 7. 2020 in ki določa začasne ukrepe za pripravo na drugi val COVID-19 na področju dela in delovnih razmerij, štipendij, zdravstva in socialno varstvenih zavodov, prinaša tudi novo ureditev nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene in za čas čakanja na delo.

Nadalje
podajajo pojasnila glede uporabe ustreznih šifer po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju in kako pravilno poročati v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP) v posameznih primerih.

Celoten dopis s pojasnili je na voljo TU.

* * *Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 30.07.2020 11:55
29.07.2020 POSODOBLJENA ZBIRKA VPRAŠANJ IN ODGOVOROV FINANČNE UPRAVE RS O UKREPIH NA DAVČNEM PODROČJU ZA BLAŽITEV POSLEDIC KORONAVIRUSA

Ime datotke: FURS_29-07-20_09-19-40_Pogosta_vprasanja_interventni_ukrepi.pdf
Velikost datoteke: 1038.36 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 31.07.2020 12:37
28.07.2020 FINACIRANJE DODATKE IZ 11. TOČKE 39. ČLENA KPJS ZASEBNIM IZVAJALCEM V OKVIRU JAVNE MREŽE

S strani Ministrstva za zdravje smo prejeli dopis zvezi s financiranjem dodatka za delo v rizičnih razmerah zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe.

Pojasnjujejo, da je Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v 78. členu določal, da upravičenci zahtevke za izplačilo sredstev iz ukrepov, določenih v ZIUZEOP1, in ukrepov, določenih z ZIUOOPE, ki prenehajo veljati 31. maja 2020, vložijo do 30. junija 2020, če ZIUZEOP in ZIUOOPE ne določata drugače.

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 pa je v drugem odstavku 38. člena določil, da ne glede na določbo 78. člena ZIUOOPE upravičenci zahtevke za izplačilo sredstev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 71. členu ZIUZEOP vložijo najpozneje do 31. avgusta 2020.

Glede na navedeno predlagajo, da občine Ministrstvu za zdravje najpozneje do 7. 9. 2020 izdajo morebitne nove račune preko UJP-net v elektronski obliki (e-Račun) za zahtevke, ki še niso bili vključeni v prvotni zbirni zahtevek in ste jih občine prejele do 31. 8. 2020.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 4x
Dodano: 28.07.2020 10:21
28.07.2020 OBVESTILO MIZŠ

7. 7. 2020 smo s strani MIZŠ prejeli obvestilo/opozorilo na napake pri pošiljanju zahtevkov po 77. členu ZIUOOPE za mesec junij 2020.

Na ministrstvu p
ri pregledovanju zahtevkov, ki ste jih posredovali za mesec junij 2020 ugotavljajo, da prilagate stare priloge (vzorec za maj) ter pri zahtevkih/računih navajate napačne pravne podlage. Takšni zahtevki so nepravilni in nimajo podlage za izplačilo. Prosijo, da pri pripravi zahtevkov/računov in obrazcev dosledno upoštevate navodila, ki ste jih prejeli 7. 7. 2020 ter zahtevkom/računom prilagate le obrazce iz teh navodil.

Pri zahtevkih/računih se lahko navaja le 77. člen ZIUOOPE. V kolikor ste zahtevek/račun že poslali, prosijo, da sami preverite, če je navedena pravilna pravna podlaga in priložen pravilni obrazec. Če ugotovite napako, popravite zahtevek/račun in obrazec ter jim popravljeni zahtevek/račun oziroma obrazec ponovno pošljete preko UJP oziroma banke.

Navodila za javne vrtce
Obrazec za javne vrtce

Navodila za zasebne vrtce
Obrazec za zasebne vrtce

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 4x
Dodano: 28.07.2020 10:06