Aktualna obvestila pristojnih služb

Išči
Po letu:
27.10.2020 USKLADITEV ODGOVORNIH NOSILCEV ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI - PODALJŠANJE PREHODNEGA OBDOBJA ZA USKLADITEV DOVOLJENJ ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI TER ODLOČB O VPISU V REGISTER ZASEBNIH ZDRAVSTVENIH DELAVCEV Z ODGOVORNIM NOSILCEM ZDRAVSTVENE DEJAVNO

V skladu z 39. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah ZZDej (Uradni list RS, št. 64/17) bi morali vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki v dovoljenju za opravljanje zdravstvene dejavnosti nimajo navedenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti ali niso v registru zasebnih zdravstvenih delavcev sami navedeni kot odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti ali v dovoljenju navedeni odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti oziroma zasebni zdravstveni delavec, ki je sočasno odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti, ne izpolnjuje pogojev iz 3.a člena zakona, najkasneje do 17. 12. 2020 vložiti vlogo za dopolnitev izdanega dovoljenja oziroma vpisa v register zasebnih zdravstvenih delavcev z določitvijo odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti.

Na podlagi 3. člena ZZUOOP je navedeno prehodno obdobje za uskladitev dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti ter odločb o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev z odgovornim nosilcem zdravstvene dejavnosti podaljšano za 2 leti, in sicer do 17. 12. 2022.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 29.10.2020 23:17
23.09.2020 ODREJANJE DRUGEGA DELA ALI DELA NA DRUGEM KRAJU ZARADI IZVAJANJA UKREPOV PREPREČITVE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA COVID-19 NA PODLAGI 169. ČLENA ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo stališče glede odreditve drugega dela in dela na domu zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19.

Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Ta ureditev se ne nanaša le na čas, ko je bila razglašena epidemija, temveč tudi za okoliščine, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19, a le za čas trajanja okoliščin.

V okoliščinah, ko se izvajajo ukrepi zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19 (upoštevanje karantene, samoizolacija in drugi posebni ukrepov), je možno začasno odrediti opravljanje drugega dela ali dela na drugem kraju, na primer na domu. To možnost dopušča 169. člen Zakona o delovnih razmerjih, ki dopušča tako odreditev drugega dela kot spremembo kraja opravljanja dela v primerih, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca.

Obveznost lahko traja le začasno, dokler trajajo take okoliščine oziroma dokler so podani pogoji po obstoječi zakonodaji in je sprememba vrste in/ali kraja opravljanja dela nujna in potrebna.

Ko delodajalec odredi delo na domu v primeru izjemnih okoliščin, je treba takoj ko je to mogoče, obvestiti o opravljanju dela na domu Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Obvešča se lahko tudi preko elektronske pošte na naslov prijave.irsd(at)gov.si

Celotno stališče MDDSZ je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 23.09.2020 10:51
21.09.2020 MNENJE INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA O OBVEZNEM MERJENJU TEMPARATURE ZAPOSLENIH IN OBISKOVALCEV

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) prejema številna vprašanja posameznikov in delodajalcev, ki so znašli v negotovosti zaradi – s strani Vlade RS napovedanega ukrepa – obveznega merjenja temperature zaposlenih in obiskovalcev. IP nujnosti in smiselnosti tega predloga in napovedanega ukrepa Vlade RS ne more komentirati z vidika presoje medicinske stroke o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19. Če bi zdravstveni strokovnjaki bodisi na nacionalni ravni za določene situacije bodisi na strokovnjaki medicine dela na ravni posameznih organizacij tak ukrep opredelili kot potreben, učinkovit in nujen, potem ga je treba izvajati na način, ki najmanj posega v telo in zasebnost posameznika (torej brez prekomerne obdelave osebnih podatkov). IP ob skopih informacijah o ukrepu, razume in deli stisko vseh, ki se jih ukrep dotika, saj ni jasno, kako ga zakonito izvajati.

Doslej NIJZ takšnega ukrepa po vedenju IP avtomatično in za vse delodajalce ali druge organizacije ni svetoval. Ob presoji, kateri ukrepi se zahtevajo in/ali priporočajo pa je vedno treba upoštevati tudi načelo sorazmernosti, če npr. za dosego cilja preprečevanja širjenja virusa zadošča podpis izjave o tem, da posameznik nima določenih simptomov, potem neposredno zbiranje konkretnih drugih podatkov o zdravstvenem stanju za ta isti namen ni opravičljivo.

IP zato glede na razpoložljive informacije predlaga, kot je v svojem sporočilu za javnost pozvala tudi Vlada RS, da naj lastniki in vodstva podjetij od strokovnjakov za medicino dela pridobijo oziroma dopolnijo oceno tveganja širitve Covid-19 okužb v podjetju ter pravočasno uvedejo vse svetovane preventivne ukrepe glede na priporočila in ugotovitve medicinske stroke. IP ob tem poudarja, da morajo biti vsi ukrepi namenjeni preprečevanju širjenja bolezni Covid-19 prilagojeni glede na konkretna prepoznana tveganja v posameznih situacijah in da je treba vedno izbrati tisti ukrep, ki najmanj poseže v pravice posameznika glede na zasledovani zakoniti cilj.

V tem procesu je treba upoštevati vsa znanstvena spoznanja in priporočila medicinske stroke o naravi virusa in bolezni Covid-19. Tako je IP seznanjen z enim od priporočil Evropske komisije, ki je ukrep merjenja temperature ocenilo kot nizko učinkovit in hkrati cenovno zelo drag, saj daje številne lažne rezultate. Zgolj povišana temperatura namreč glede na ugotovitve strokovnjakov ne pomeni nujno okužbe. Če posameznik pred prihodom vzame zdravilo za zniževanje temperature, je podatek napačen. Prav tako pa številni posamezniki, ki so okuženi z virusom, ki povzroča bolezen Covid-19, ne kažejo znakov povišane temperature.

IP pojasnjuje, da delodajalci glede na določbe veljavne delovno-pravne zakonodaje v običajnih razmerah niso upravičeni do obdelave zdravstvenih podatkov zaposlenih, med katere sodijo tudi podatki o telesni temperaturi zaposlenih. Tovrstni podatki sodijo med posebne vrste osebnih podatkov in Splošna uredba v členu 9 določa, da je njihova obdelava prepovedana, če ni podana katera od izjem iz 2. odstavka člena 9. Še posebej velja opozoriti, da številne tehnologije, ki so na voljo, poleg merjenja temperature obdelujejo tudi biometrijske ukrepe (kot npr. tehnologija prepoznave obraza). Za vsako takšno obdelavo pa mora imeti delodajalec pravno podlago.

Več si preberite TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 21.09.2020 12:31
14.09.2020 OBVESTILO ZA KONCESIONARJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI GLEDE UVELJAVLJANJA PRAVIC PO 76. ČLENU ZIUOOPE

Koncesionarji zdravstvene dejavnosti, ki so uveljavljali pravice iz naslova plač in nadomestil plač v skladu ZIUZEOP, ki veljajo za dejavnost gospodarstva, morajo sredstva vrniti, če želijo uveljavljati ugodnost po 76. členu ZIUOOPE.

Po pregledu vrnjenih sredstev FURS ugotavlja, da je veliko koncesionarjev sredstva že vrnila. Ob tem opozarjajo, da so predmet vračila tudi zneski oproščenih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od izplačanih plač za opravljeno delo v času epidemije (delodajalci so poročali na REK z vrsto dohodka 1002). Podatke o vrnjenih sredstvih, ki so pogoj za prejem ugodnosti po 76. členu ZIUOOPE, bo Finančna uprava RS poslala na Ministrstvu za zdravje. To pomeni, da zavezanci (razen nakazila vrnjenih sredstev), nimajo nobenih dodatnih obveznosti.

Za tiste, ki še niso vrnili sredstev, v preglednici  dokumenta poleg TRR objavljajo tudi sklice, ki naj jih uporabijo pri vračilu sredstev. Hkrati pa naj ti zavezanci oddajo tudi izjavo prek sistema eDavki o vračilu sredstev, ki je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 9x
Dodano: 14.09.2020 09:38
14.09.2020 IZVAJANJE KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE V ŠOLSKEM LETU 2020/21

Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo so na podlagi modelov in priporočil, predstavljenih v publikaciji Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19, za izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih zavodih po modelu B pripravili dodatna priporočila in pojasnila.

Z dodatnimi priporočili in pojasnili želijo omogočiti otrokom in mladim ter tudi strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih zavodov neposreden stik s kakovostno umetnostjo in kulturo ter nadaljevati začrtane smernice razvoja kulturno-umetnostne vzgoje na nacionalni ravni.

V primeru, da bi v državi prišlo do poslabšanja epidemiološke situacije, priporočajo, da se izvajanje kulturno-umetnostnih dejavnosti prilagodi in upošteva nova priporočila NIJZ.

Priporočila so na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 14.09.2020 09:30
31.08.2020 OKROŽNICA MIZŠ - PRIPRAVE NA ZAČETEK NOVEGA ŠOLSKEGA LETA

Mninistrstvo za ozobraževanje, znanost in šport je za osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter glasbene šole pripravilo okrožnico s pojasnili, navodili in priporočili izvajanja pouka v razmerah poveznih s COVID-19.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 31.08.2020 13:25
27.08.2020 PUBLIKACIJA VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI V RAZMERAH POVEZANIH S COVID-19

Publikacijo je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

V publikaciji so podrobno predstvaljeni predvideni modeli in priporočila za izvajanje pouka v osnovnih šolah, srednjih šolah in dijaških domovih v razmerah povezanih s COVID-19.

Publikacija je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 27.08.2020 12:52
30.07.2020 DRŽAVNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVUEPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH, VERZIJA 2.0

Vlada Republike Slovenije je 23. 7. 2020 sprejela Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0, ki je na voljo TU.

V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije in z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) lahko izpostave URSZR pristopijo k izdelavi in uskladitvi njihovega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh ter ga izdelajo najkasneje v 60 dneh po sprejetju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 30.07.2020 12:19
30.07.2020 POROČILO O AKTIVNOSTIH ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI OB POJAVU BOLEZNI COVID-19

Vlada RS je 23. 7. 2020 sprejela:

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 30.07.2020 12:14
30.07.2020 PODALJŠAN UKREP ČAKANJA NA DELO

Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 podaljša do 31. avgusta 2020.

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki je pričel veljati dne 11. julija 2020, med začasnimi ukrepi za pripravo na drugi val COVID-19 na področju dela in delovnih razmerij ureja tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Na začasno čakanje na delo lahko delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu, delavce napotijo najkasneje do 31. julija 2020. Vlada Republike Slovenije omenjeni ukrep lahko s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.

Ocenjuje se, da bo ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo tudi v prihodnje zmanjšal tveganje, da bi se podjetja, ki se zaradi COVID-19 krize soočajo z nizkim povpraševanjem ali negativnimi šoki v produktivnosti, odločala za odpuščanje delavcev. Učinki interventnih ukrepov na trg dela so spodbudni, saj se je že meseca junija rast števila brezposelnih umirila. Brez sprejetih ukrepov, predvsem ukrepa povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga delodajalci prepoznavajo kot koristnega, bi se kriza zagotovo odrazila v večjem številu brezposelnih oseb.

Podatki o koriščenju ukrepov kažejo, da so delodajalci v okviru prvega in drugega protikoronskega zakona (PKP1 in PKP2, ki sta se izvajala v obdobju od 13. marca do 31. maja 2020) na zavod oddali 46.009 vlog za čakanje na delo za 275.317 zaposlenih. Po tretjem protikoronskem zakonu (PKP3, ki se je v tem delu izvajal le v mesecu juniju 2020) so delodajalci oddali na zavod 10.930 vlog za čakanje na delo za 64.667 zaposlenih. V okviru četrtega protikoronskega zakona (PKP4) pa je zavod do vključno 20. julija 2020 prejel 6.787 vlog delodajalcev za skoraj 24.200 zaposlenih za povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Do 10. julija 2020 je ZRSZ delodajalcem za povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in iz razloga višje sile izplačal 242,5 mio eurov.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 30.07.2020 12:07
30.07.2020 POJASNILA V ZVEZI Z NADOMESTILOM PLAČE ZA DELAVCE ZARADI ODREJENE KARANTENE IN V PRIMERU ČAKANJA NA DELO IN OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA Z AVLAGANJE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV ZA IZPLAČILO DODATKOV

Ministrstvo za javno upravo v dopisu pojasnjuje, da sprejeti četrti sveženj ukrepov z Zakonom o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, ki je pričel veljati s 11. 7. 2020 in ki določa začasne ukrepe za pripravo na drugi val COVID-19 na področju dela in delovnih razmerij, štipendij, zdravstva in socialno varstvenih zavodov, prinaša tudi novo ureditev nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene in za čas čakanja na delo.

Nadalje
podajajo pojasnila glede uporabe ustreznih šifer po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju in kako pravilno poročati v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP) v posameznih primerih.

Celoten dopis s pojasnili je na voljo TU.

* * *Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 30.07.2020 11:55
29.07.2020 POSODOBLJENA ZBIRKA VPRAŠANJ IN ODGOVOROV FINANČNE UPRAVE RS O UKREPIH NA DAVČNEM PODROČJU ZA BLAŽITEV POSLEDIC KORONAVIRUSA

Ime datotke: FURS_29-07-20_09-19-40_Pogosta_vprasanja_interventni_ukrepi.pdf
Velikost datoteke: 1038.36 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 31.07.2020 12:37
28.07.2020 FINACIRANJE DODATKE IZ 11. TOČKE 39. ČLENA KPJS ZASEBNIM IZVAJALCEM V OKVIRU JAVNE MREŽE

S strani Ministrstva za zdravje smo prejeli dopis zvezi s financiranjem dodatka za delo v rizičnih razmerah zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe.

Pojasnjujejo, da je Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v 78. členu določal, da upravičenci zahtevke za izplačilo sredstev iz ukrepov, določenih v ZIUZEOP1, in ukrepov, določenih z ZIUOOPE, ki prenehajo veljati 31. maja 2020, vložijo do 30. junija 2020, če ZIUZEOP in ZIUOOPE ne določata drugače.

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 pa je v drugem odstavku 38. člena določil, da ne glede na določbo 78. člena ZIUOOPE upravičenci zahtevke za izplačilo sredstev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 71. členu ZIUZEOP vložijo najpozneje do 31. avgusta 2020.

Glede na navedeno predlagajo, da občine Ministrstvu za zdravje najpozneje do 7. 9. 2020 izdajo morebitne nove račune preko UJP-net v elektronski obliki (e-Račun) za zahtevke, ki še niso bili vključeni v prvotni zbirni zahtevek in ste jih občine prejele do 31. 8. 2020.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 28.07.2020 10:21
28.07.2020 OBVESTILO MIZŠ

7. 7. 2020 smo s strani MIZŠ prejeli obvestilo/opozorilo na napake pri pošiljanju zahtevkov po 77. členu ZIUOOPE za mesec junij 2020.

Na ministrstvu p
ri pregledovanju zahtevkov, ki ste jih posredovali za mesec junij 2020 ugotavljajo, da prilagate stare priloge (vzorec za maj) ter pri zahtevkih/računih navajate napačne pravne podlage. Takšni zahtevki so nepravilni in nimajo podlage za izplačilo. Prosijo, da pri pripravi zahtevkov/računov in obrazcev dosledno upoštevate navodila, ki ste jih prejeli 7. 7. 2020 ter zahtevkom/računom prilagate le obrazce iz teh navodil.

Pri zahtevkih/računih se lahko navaja le 77. člen ZIUOOPE. V kolikor ste zahtevek/račun že poslali, prosijo, da sami preverite, če je navedena pravilna pravna podlaga in priložen pravilni obrazec. Če ugotovite napako, popravite zahtevek/račun in obrazec ter jim popravljeni zahtevek/račun oziroma obrazec ponovno pošljete preko UJP oziroma banke.

Navodila za javne vrtce
Obrazec za javne vrtce

Navodila za zasebne vrtce
Obrazec za zasebne vrtce

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 28x
Dodano: 28.07.2020 10:06